seatec 2019 - Page 41

keskeisiä menestystekijöitä. Suomessa on maailman kärkiosaamista vaikkapa pot- kuritekniikan sekä laivojen jäissäkulku­ ominaisuuksien optimoimisen saroilla. Pit- ”Erikoisosaaminen onkin ollut alan kään jatkunut kehitystyö on johtanut sii- hen, että Suomessa on saavutettu johta- va markkina-asema maailmassa tällä sek- torilla”, Bachér kehaisee. ”Sama koskee isojen risteilyalusten laivakonsepteja ja koko toimitusketjun hal- lintaa. Nämä seikat ovat osaltaan vaikut- taneet meriteollisuusalan hyvään tilantee- seen.” ”Laivanrakennusprojekteissa on mu- kana myös monia sisämaassa toimivia ali- hankintayrityksiä. Matkustaja-aluksiin tar- vitaan monenlaisia komponentteja. Ny- kyisin meriteollisuusala työllistää Suomes- sa suoraan yli 30  000 ihmistä, ja alan me- nestyksellä on myönteisiä työllistämisvai- kutuksia koko Suomen alueella.” Kilpailu maailmalla on kuitenkin ko- vaa, ja Suomen etumatkaa olisi Bachérin mukaan ylläpidettävä panostamalla tuote- kehitykseen ja koulutukseen. ”Kun tekniikka kehittyy nopeasti, ”Esimerkiksi 2020-luvulla on tulossa uuden tekniikan tuomia mahdollisuuksia käyttöön uusia kansainvälisiä merenkulun voitaisiin tuotekehityksen kautta hyödyn- säädöksiä, jotka koskevat laivapolttoainei- tää laajalla rintamalla. Innovatiivisilla tek- den rikkipäästöjä. Ne tuovat suuria muu- nisillä ratkaisuilla on mahdollista parantaa toksia merenkulkualalle koko maailmassa. laivojen tehokkuutta, toimintavarmuutta Laivoilla on otettava käyttöön uusia polt- ja turvallisuutta. Lisäksi laivojen henkilös- toaineita tai asennettava rikkipesureita.” tön työtaakkaa voidaan helpottaa.” ”Edelleen tarvitaan myös perinteistä ” Kilpailukyvyn takia tarvitaan muun muassa lisää täydennys- ja muuntokoulutusta. ”Alalla kuitenkin tarvitaan rahoi- merenkulun osaamista. Vaikka autonomi- tusta. Valtion rahoitusohjelmat innovaa- set alukset tekevät tuloaan, laivoilla tarvi- tioihin ja tuotekehitykseen ovat tärkeitä taan ammattitaitoisia ihmisiä tulevaisuu- vitaan laaja-alaista koulutusta laivasuun- koko alalle, mukaan luettuina alan pk-yri- dessakin”, vakuuttaa Bachér. nittelun, digitaali- ja tietotekniikan sekä tykset”, Bachér huomauttaa. hydro­dynaamisen osaamisen aloilla. ­Uusia KOULUTUS ON KESKEISTÄ innovaatioita on opittava hyödyntämään. UUDENLAISTA OSAAMISTA Henrik Bachérin mukaan meriteollisuuden Niin ikään on koulutettava osaavia ihmi- Tekninen kehitys johtaa myös siihen, että kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää vii- siä, jotka tekevät työtä käsillään”, ­Bachér meriteollisuuden alalle tarvitaan uusia ja me kädessä myös sitä, että alalle koulute- muistuttaa. uudenlaisia osaajia. taan osaavaa väkeä. Monia tärkeitä kehityshankkeita on ”Alalla on kysyntää IT- ja digitaalitek- ”Kilpailukyvyn takia tarvitaan muun niikan suunnittelijoille ja konsulteille sekä muassa lisää täydennys- ja muuntokou- ”Esimerkiksi lähiaikoina on tulossa osaavalle ja asiantuntevalle laivahenkilös- lutusta. Alan resurssit ja huippuosaami- Breaking Waves -konferenssi, jonka yhtey­ tölle”, Bachér arvioi. nen on turvattava sekä nyt että tulevai- dessä pohditaan alan tulevaisuutta. Myös suudessa.” Euroopan Unionin Sea Europe -klusteris- Osaamista tarvitaan siksikin, että uu- toisaalta jo meneillään. det ja innovatiiviset laivatyypit on saata- ”Lisää koulutusta pyritään järjestä- sa viedään eurooppalaista meriteollisuut- va jo alusta pitäen IMO:n tiukentuvien mään myös meriteollisuusalan toimijoiden ta eteenpäin. On tärkeää, että alan kilpai- kansainvälisten säädösten mukaan toimi- aloitteesta – ja osin alan omin voiminkin, luedellytykset saadaan kaikille toimijoille viksi. yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa. Tar- samanlaisiksi.” n seatec 2019 41