seatec 2019 - Page 40

Suomen meriteollisuusyrityksissä on paljon osaamista, kokemusta ja kykyä innovatiivisuuteen. Toisaalta laivanrakennuksen tekniikka ja kilpailutilanteet kehittyvät ja muuttuvat entistä nopeammin. Myös Meriteollisuus ry:n toimitusjohtajan tehtävässä aloittaneen Henrik Bachérin mukaan ala purjehtii myötätuulessa, mutta äkillisiin säätilan muutoksiin on syytä varautua jo hyvissä ajoin. T eknologiateollisuuteen kuuluvan Meri­ ”Juuri nyt Suomen meriteollisuuden SUOMALAISILLA RATKAISUILLA ON teollisuus ry:n vt. toimitusjohtajaksi tilanne ja kilpailukyky ovat hyvät. Niiden KANSAINVÄLISTÄ KYSYNTÄÄ 15.8.2018 alkaen on valittu laivanraken- eteen on kuitenkin tehtävä paljon työtä Bachér muistuttaa, että merenkulkualalla nusalan diplomi-insinööri Henrik Bachér, jatkossakin”, Bachér korostaa. kehitys on todella nopeaa. jolla on pitkä työkokemus meriteollisuu- ”Telakoiden tilauskanta näyttää var- ”Esimerkiksi autonomiset alukset te- den yrityksistä. Bachér hoitaa yhdistyk- sin hyvältä. Nyt kuitenkin rakennetaan pal- kevät tuloaan. Muillakin aluksilla hyödyn- sen toimitusjohtajan tehtäviä noin vuo- jolti risteilyaluksia ja muita matkustajalai- netään entistä enemmän tietotekniikkaa ja den ajan Elina Vähäheikkilän vanhempain­ voja, kun taas perinteisillä kauppa- ja rah- erilaisia älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla vapaan aikana. tilaivoilla on vähemmän kysyntää.” voidaan muun muassa säästää energiaa ja vähentää tai jopa eliminoida laivojen ym- päristöpäästöjä.” ”Suomessa onkin jo kehitetty paljon ympäristömyönteisiä cleantech-ratkaisu- ja. Niiden pilottiprojekteja on myös tes- tattu monien suomalaisvarustamojen lai- voilla. Muun muassa nesteytetyn maakaa- sun LNG:n käyttö laivapolttoaineena on yksi keino vähentää rikki- ja typpipäästö- jä merialueilla.” ”Nyt maailmalla on kysyntää esimer- kiksi laivoille asennettavista roottoripur- jeista. Tosin kyseessä on alun perin saksa- lainen keksintö, mutta sitä on nyt kehitet- ty Suomessa kaupalliseen käyttöön ja kan- sainvälisille markkinoille. Tekniikkaa asen- netaan jo tanskalaisen Maerskin tankki- aluksiin”, Bachér kertoo. Suomen meriteollisuusklusterin etu- na on myös hyvin toimiva yhteistyö alan toimijoiden kesken. ”Täällä puhalletaan yhteen hiileen. Tällä on suuri merkitys koko meriteolli- suusalan menestymisen kannalta”, ­toteaa Bachér. MERITEOLLISUUDELLA PALJON TYÖLLISYYSVAIKUTUKSIA Arktisten alueiden merenkulun lisääntymi- nen tuo laivoille uusia vaatimuksia, joihin Suomessa osataan jo vastata. Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Henrik Bachér toteaa että juuri nyt Suomen meriteollisuuden tilanne ja kilpailukyky ovat hyvät. Niiden eteen on kuitenkin tehtävä paljon työtä jatkossakin. 40 seatec 2019