seatec 2019 - Page 36

2,5 metrin paksuista jäätä on varsin poik- tua. keuksellinen. ”Laivan rungossa sovelletaan niin ”Yksikään suomalainen jäänmurtaja sanottua Aker Arctic DASTM-konseptia ei siihen pysty. Venäjällä on joitakin ydin- (Double Acting Ship), joten laiva kulkee käyttöisiä jäänmurtajia, joilla on vastaa- vahvassa jäässä perä edellä. Normaali jää- va jäänmurtokyky. – Mutta tämä uusi PC ja avovesioperointi hoidetaan keula edel- 2-luokan laivahan ei ole pelkästään jään- lä. Siksi laivaan on suunniteltu hyvät avo- murtaja, vaan ensisijaisesti risteilyalus”, vesiominaisuudet, paremmat kuin tavan- muistuttaa Tolonen. omaisilla jäänmurtajilla. Tämä on matkus- tajien mukavuuden kannalta keskeinen ky- LISÄÄ LAIVALIIKENNETTÄ symys”, Petri Tolonen sanoo. ARKTISILLE VESIALUEILLE Tätä nykyä maailmalla on rakenteilla LNG-POLTTOAINE SÄÄSTÄÄ useampia matalampien jääluokkien PC6 YMPÄRISTÖÄ ja PC7 aluksia, joita ei ole tarkoitettu var- Laivasuunnittelussa kiinnitettiin Tolosen sinaisesti napa-alueiden liikenteeseen. mukaan huomiota myös ympäristönäkö- kohtiin. ”Arktisen alueen laivaliikenne kas- vaa koko ajan. Tällaiset korkean jääluo- ”Risteilyaluksissa ympäristökysymyk- kan alukset ovat laivasuunnittelijoille tär- set ovat tärkeitä. Laivat on suunniteltava keä osa työtä, ja ne edellyttävät hyvää sekä Clean Ship Regulations -ohjeiden että jäänmurtajaosaamista.” IMO:n ympäristöstrategioiden ja -vaati- musten mukaisiksi.” Napa-alueille tarvitaan myös yhä enemmän risteilyaluksia. Uusi alus pystyy ”Uuteen laivaan tulee Dual Fuel kuljettamaan risteilymatkustajia muun -moottori, jonka pääpolttoaineena on muassa maantieteelliselle Pohjoisnaval- nesteytetty maakaasu eli LNG ja lisäpolt- le saakka. toaineena MGO-polttoöljy. Niin ikään lai- ”Ihmiset haluavat päästä katsomaan vaan asennetaan akut, joiden avulla alus arktisia alueita. Arktisten alueiden risteily- pystyy liikkumaan hiljaista vauhtia eteen- alukset ovat toki kooltaan melko pieniä päin”, Tolonen selvittää. verrattuna Karibian tai Välimeren risteili- Hänen mukaansa laivan kyky murtaa 36 seatec 2019 jöihin”, Tolonen muistuttaa. n A: ääni- ja värähtelytasot on saatu minimoi-