seatec 2019 - Page 31

Newbuilding support Information management Basic and detail design Creative services Technology and operability support Concept design for shipbuilders and shipowners Environmental retrofit support We have completed over 4,000 marine projects for more than 1,000 vessels! www.elomatic.com suomalaiselle omistajalle Kongsbergin si- minnassa voivat aiheuttaa epävarmuutta jaan? tulevaisuuden suhteen työntekijöiden kes- ”Olemme olleet jo pitkän aikaa suu- kuudessa. Rantasen mukaan tällaisesta ei ren brittiläisen teollisuuskonsernin omis- ole ollut merkkejä Suomessa sijaitsevissa tuksessa. Suurin osa Rolls-Royce Commer- yksiköissä. cial Marinen toiminnoista on tähänkin asti ”Olemme parhaamme mukaan pitä- ollut Norjassa, joten työnteossa ja yhteis- neet henkilöstöä jatkuvasti informoituna työssä norjalaisten kanssa ei ole meille mi- tilanteesta. Minusta he suhtautuvat omis- tään uutta”, Rantanen vastaa. tajanvaihdokseen pääosin rauhallisesti ja ”Lisäksi heillä on erittäin hyvä tunte- mus globaalista meriteollisuudesta.” optimistisesti”, hän toteaa. ”Fokuksemme on nyt nykyisessä lii- ketoiminnassamme Rolls-Roycessa, ja RAUHALLISESTI ETEENPÄIN odotamme mielenkiinnolla tutustumista Kongsberg myy ratkaisuita meriteolli- uuteen omistajaan, kun sen aika tulee.” suuden lisäksi öljy-, kaasu-, puolustus-, ilmailu- ja avaruussektorille. Kauppa ei merkitse Rolls-Roycelle täydellistä vetäytymistä meriteollisuuden Olli Rantanen toteaa, että Kongsberg piiristä, vaan sen Power Systems -jaosto ostaa liiketoiminnan Rolls-Roycelta sellai- jatkaa MTU-moottoreiden toimittamista sena kuin se nykyisellään on. muun muassa kauppalaivoille ja jahdeille. ”Kuten kuka tahansa omistaja, se Lisäksi Rolls-Royce pitää jatkossakin haluaa harjoittaa menestyksekästä ja voi- hallussaan Bergenissä, Norjassa sijaitse- tollista liiketoimintaa. Investoinnit Raumal- van Bergen Engines -moottorinvalmistus­ le ja Kokkolan vesijettituotantoon sekä yksikkönsä, auto­ nomisten ja etäohjattujen laivojen Kongsbergille, joten yhtiöiden välillä ta- tutkimus ja kehitys Turussa antavat hyvän pahtuu yhteis­ työtä myös ­ Commercial pohjan tulevaisuuteen.” Marine -liiketoiminnan myymisen jäl- ­ Kaikenlaiset muutokset yrityksen toi- joka toimittaa tuotteita keen. n seatec 2019 31