seatec 2019 - Page 30

jää pääosin pohjoismaissa. Suomen osalta kä säästökuurit ja toimintojen uudelleen- kaupan piirissä olevissa yksiköissä työsken- järjestelyt ole tuottaneet tulosta. telee Rantasen mukaan 550 henkilöä, jos- Yritys ilmoittikin jo tammikuussa ta Rauman osuus on suurin eli noin 420 harkitsevansa henkilöä. jensa myymistä, ja konsernin toimitusjoh- merenkulkuliiketoiminto- ” Positiivinen asia on, että uusi omistaja on teollinen Rolls-Royce investoi Raumalla vuon- taja Warren East totesi yrityksen tiedot- toimija, joka tuntee na 2016 mittavasti potkurilaitetuotan- teessa, että yhtiö keskittyy kolmeen lii- alamme hyvin. toon. Rantanen sanoo, että yritys saat- ketoimintayksikköönsä. Näitä ovat siviili- taa nämä investoinnit päätökseen syksyn ilmailun ratkaisuihin keskittyvä Civil Aero­ aikana. space -yksikkö, puolustussektorin ratkai- yhdistämässä jo reilu pari vuotta sitten, ”Näitä investointeja voidaan pitää suita tarjoava Defence -yksikkö sekä voi- kun Rolls-Royce tarjoutui ostamaan Wärt- positiivisena asiansa yhdessä sen kanssa, majärjestelmiä kehittävä ja valmistava silän toimintoja. että Konsgbergillä ei ole Rauman toimin- Power ­Systems -yksikkö. tojen kanssa päällekkäistä vaan osittain täydentävää liiketoimintaa.” Myyntiaikeiden tultua ilmi Wärtsi- lä ilmaisi kiinnostuksensa myynnissä ole- Nyt Rolls-Royce on myymässä meren- kulkuun liittyvää liiketoimintaansa norjalai- selle teollisuuskonsernille. Commercial Marine -liiketoiminta via toimintoja kohtaan. Wärtsilän ja Rolls- Olisiko ollut parempi, jos Com- on ollut Rolls-Roycelle tappiollista, eivät- Roycen merenkulkuliiketoimintoja oltiin mercial Marine -liiketoiminta olisi myyty 30 seatec 2019