seatec 2019 - Page 20

” Vahva alihankinta­ Vaikutukset ovat suurimmat Varsi- verkosto on Turun nais-Suomessa kaikilla mittareilla mitattui- telakan perinteinen valtti. na. Neljä kymmenestä (41 %) toimittajayri- tyksestä sijaitsee Varsinais-Suomessa, jos- kin Uudellamaalla toimittajia on lähes yhtä paljon (38 %). Toimitusten arvosta Varsi- nais-Suomi kattaa yli puolet (51 %), kun Uusimaa jää alle kolmanneksen (31 %). Sen lisäksi, että telakka on erittäin na lähes 20  000:een. Valtaosan tästä kas- merkittävä paikallinen toimija Turun ta- vusta tulee tulla verkostosta”, Pulli pohtii. lousalueella ja Varsinais-Suomessa, tela- Hänen mukaansa verkostoyrityksis- kan vaikutukset ulottuvat koko maahan sä kasvuhaasteeseen on vastattu vaihte- ja liiketoiminnan globaalisuudesta joh­ levasti – osa on ymmärtänyt tilauskirjan tuen myös ympäri maailmaa. Telakan ja tarjoamat tilaisuudet kasvuun erittäin hy- sen suorien toimittajien telakkaan liittyvä vin, mutta kaikkialle viesti ei ole oikein vie- yhteenlaskettu liikevaihto on n. 1,3 mil- lä kantautunut. jardia euroa. ”Tietysti olemme koko ajan avoimia myös uusille yhteistyökumppanuuksille, jo- PURJEHTIVA PROSENTTI ten kasvua ei tule vain olemassa olevan Telakka on myös tärkeä vientitulojen läh- verkoston sisällä. Kannustamme kaikkia de: yhden laivatoimituksen arvo on noin tarttumaan nyt tilaisuuteen ja kasvamaan 1  % koko Suomen vuotuisen viennin ar- kanssamme”, rohkaisee Pulli. Yhden ris- vosta. teilyaluksen rakentamiseen osallistuu noin Esimerkiksi Turun kaupunginjohtaja 1   800 yritystä, joten monentyyppiselle Minna Arve on todennut, että telakan ole- osaamiselle todella on tarvetta. massaolo on ”äärimmäisen iso ja merki- 2020-luvun ollessa jo kulman taka- tyksellinen asia” Turulle ja koko Suomelle. na telakalla mietitään jatkuvasti uusia juo- Arven mukaan telakan toiminta näkyy kai- nia. Pullin mukaan investointeja täytyy var- kessa ympärillämme ja vaikutukset ulottu- masti yhä jatkaa, mutta niiden ensimmäi- vat matkailusta koulutukseen, asumiseen nen kierros täytyy ensin toteuttaa ja saa- ja liikenteeseen, eivätkä jää ainoastaan Tu- da täysmääräisesti käyttöön. run rajojen tai telakan aitojen sisäpuolelle. ”Yleisesti odotamme markkinatilan- Telakan toiminnan kasvu edellyttää teen jatkuvan myös 2020-luvun alkuvuo- tietenkin osaavaa työvoimaa. Erityisesti sina hyvänä, vaikka tietysti kansainvälinen teknisen alan kaikkien asteiden koulutus- kilpailu kiristyy yhä uusien markkinoille tu- ta tarvitaan Turussa. Tapani Pullin mukaan lijoiden ja kilpailijoiden fuusioiden myötä. vanha mielikuva siitä, että laivanrakennus Meidän täytyy jatkossakin luottaa ja pa- olisi pelkästään raskasta metalliteollisuut- nostaa laatuun, innovaatioihin ja toimitus- ta ei kerro enää koko totuutta. varmuuteen, jotta voimme pärjätä kilpai- lussa”, hän linjaa. ”Tarvitsemme toki lisää myös am- mattitaitoisia hitsaajia, levyseppiä ja asen- tajia, mutta osaamistarve on monipuolis- PAIKALLISTA POWERIA tunut entisestä”, toteaa Pulli ja vertaa mo- Turun telakan ja sen toimittajaverkoston dernia risteilyalusta ”pieneen älykkääseen aluetaloudellista vaikuttavuutta selvitet- kaupunkiin”. tiin Turun kaupungin ja Meyer Turku Oy:n ”Henkilökunnan osaamisessa esi- tilaamassa tutkimuksessa, jonka tulokset merkiksi projektinhallintataidot ja digi­ julkistettiin joulukuussa 2017. osaaminen nousevat tulevaisuudessa yhä Turun yliopiston Brahea-keskuksen tärkeämpään rooliin”, hän lisää. Osaavan toteuttama tutkimus vahvistaa, että Turun työvoiman saannin varmistamiseksi tulee telakalla rakennetaan laivoja vahvasti koti- meriteollisuusalalle soveltuvaa, erityises- maiseen verkostoon nojaten: yli kolme nel- ti teknisen alan koulutusta olla saatavil- jäsosaa toimittajista on suomalaisyrityksiä. la kaikilla asteilla Turussa. n 20 seatec 2019