seatec 2019 - Page 12

”Esimerkiksi Israelilla on kovaa osaa- mista, etenkin sotilaspuolella, missä on tehty pieniä autonomisia sukellusveneitä. Myös Yhdysvalloissa on menty pitkälti so- tilassovellukset edellä”, hän toteaa. Päivi Haikkola lisää, että military-puo- lella myös Kiina on kova nimi autonomisis- sa. ”Kaupallisella puolella eurooppalaiset, esimerkiksi norjalaiset, ovat melko pitkäl- lä”, hän arvioi. TIETO VIRTAA, LAIVA KULKEE Autonomisen merenkulun myötä nykyi- set toimijat joutuvat pohtimaan liiketoi- mintamalliensa muokkaamista rakenta- malla uudenlaisia verkostoja ja palvelu- DIMECCin ekosysteemijohtaja Päivi Haikkola kuvailee Jaakonmerta mahdollisuuksien mereksi. Se, milloin alueelle saadaan käyttäjiä, on monesta asiasta kiinni – mutta meillä on valmius liikkua nopeastikin. tarjontaa. Mutta ennen kuin hurjat ­visiot toteutuvat, esteitä – tai hidasteita – on aal- loilla vielä jonkin verran. Automaattiliiken- teen toteutuminen vaatii esimerkiksi ny- päällä, että saisimme lisää toimijoita, jotka LÄPIMURTO VAIN AJAN KYSYMYS? kyistä huomattavasti laajempaa tiedon- Optimismiin on pohjaa. Merenkulussa au- vaihtoa. Merenkulun viranomaistoimin- Itämerta Kulmala pitää loistavana pi- tomaatio on sekä aluksen ohjailussa että nassa digitaalinen tieto on ollut u ­ seiden lottikohteena, mutta myöntää, että maa- konejärjestelmissä ollut arkipäivää jo pit- vuo­sien ajan keskeinen tuotannontekijä, ilma ei vielä mullistu siitä, mitä kaukana kään. Eri puolilla maailmaa onkin käynnis- jonka avulla on voitu rakentaa yhteistyö- pohjoisessa tapahtuu. eivät ole kotoisin Suomesta.” sä useita kokeiluja etäohjattujen tai au- tä paitsi erilaisten viranomaisten ja niin toi- ”Itämerellä voidaan kuitenkin luoda tomaattisesti ohjautuvien alusten kehittä­ minta- kuin myös maarajojen ylitse. jotain uutta, mikä vaikuttaa myös globaa- miseksi. Kulmala nostaa esille pari maata, listi”, hän uskoo. jotka ovat profiloituneet alalla. 12 seatec 2019 EU:ssa halutaankin rakentaa meren- kulkuun yhteistä tiedonvaihtoympäristöä,