seatec 2019 - Page 10

Kesäkuussa 2018 hyväksyttiin historiallinen lakimuutos, joka avaa mahdollisuuden testata itseohjautuvaa meriliikennettä, aluksia ja teknologioita. Samalla lakimuutos vauhdittaa maailman ensimmäistä kaikille avointa testialuetta Suomen länsirannikolla Eurajoen kunnan edustalla. J aakonmereksi ristittyä testialuetta hal- linnoi ja valvoo DIMECC Oy, joka joh- taa huippuyritysten kansainvälistä One Sea -ekosysteemiä. DIMECC Oy:n toimitusjoh- taja Harri Kulmala kiittelee Sipilän hallituk- sen linjausta ”historialliseksi ja visionää­ riseksi”. Kulmalan mukaan on todella mer- kittävää, että hallitus näkee autonomi- sen laivaliikenteen kehittämisen moninai- set hyödyt. ”Hallituksen linjaus nostaa One Sea ” Automaattiliikenteen toteutuminen vaatii esimerkiksi nykyistä huomattavasti laajempaa tiedonvaihtoa. -ekosysteemin globaalisen kehityksen kär- keen. Tämä on sekä kansainvälisesti että kansallisesti tärkeä päätös”, kuvaa Kul- mala. SAMAN MEREN ÄÄRELLÄ One Sea on yritysvetoinen ja mahdollisim- man avoin innovaatioekosysteemi, jonka EI PELKKÄÄ TEKNOA ”Se ei ole valtava alue, vaan leveim- toivotaan luovan Suomelle innovaatioiden Merenkulun autonomisuuden kehitys ei millään 18 kilometriä ja korkeudeltaan lisäksi uutta kansainvälistä vetovoimaa, in- kuitenkaan tarkoita kertahyppäystä täysin runsaat seitsemän kilometriä, mutta tes- vestointeja ja niiden mukana kasvua ja työ- autonomiseen laivaan, vaan enemmänkin titarkoituksiin juuri sopiva. Nyt saamme paikkoja. erilaisten laivaprosessien autonomisuuden vauhtia testaukselle mahtavien yhteistyö- Vuonna 2016 perustetussa One Sea asteittaista kasvua. Kyse ei Kulmalan mu- kumppaneittemme kanssa, mikä tarkoit- -ekosysteemissä toimialojensa globaalit kaan ole vain teknologioista, vaan poik­ taa kansainvälisen etumatkamme kas- johtajat edistävät tiiviissä yhteistyössä yh- keuksellisen onnistuneesta ja edistykselli- vua. Tämä on todella tärkeää”, hehkut- teistä tavoitettaan itseohjautuvasta me- sestä yritysten ja julkisen sektorin yhteis- taa Haikkola. riliikenteestä. Perustajakumppanit ovat työstä. ”One Sea on malliesimerkki siitä, ABB, Cargotec (MacGregor ja Kalmar), miten yhdessä saavutamme tuloksia”, hän ODOTTAVALLA KANNALLA Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto uskoo. Mutta vaikka konsepti on kunnossa, ei ”Nyt meille avautuvat portit todel- Jaakonmerellä höyryä mikään robotti­ ­ ”Viime vuonna saimme kaksi uutta liseen maailmanlaajuiseen edelläkävijyy- armada – ainakaan vielä. Kulmalan mu- partneria, kun Finferries ja Finnpilot Pilo- teen. Globaaleja läpimurtoinnovaatioita kaan kestää aikansa ennen kuin suunni- tage liittyivät mukaan”, Kulmala kertoo. syntyy nimenomaan tällaisesta huippuyri- telmat konkretisoituvat oikeiksi aluksiksi aaltojen päällä. sekä ­Wärtsilä. Yhteistyökumppaneita ovat lisäksi tysten ja tutkijoiden ekosysteemistä”, to- Meriteollisuus Ry ja Suomen Varustamot teaa Kulmala ja muistuttaa, että yritykset, ”Se, milloin alueelle saadaan käyttä- Ry. Rahoittajana toimivat osallistuvat yri- tutkimuslaitokset ja muut tahot, jotka ha- jiä, on monesta asiasta kiinni – mutta meil- tykset itse sekä Business Finland. One Sea luavat tehdä Jaakonmerellä testejä, voivat lä on valmius liikkua nopeastikin.” -yhteistyötä johtaa DIMECC. ottaa DIMECC Oy:hyn yhteyttä One Sea Tavoitteena on luoda maailman en- -verkkosivuston kautta. Kulmalan mukaan alue on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta – ja One simmäiset miehittämättömän merenkulun DIMECCin ekosysteemijohtaja Päivi Sea-allianssiinkin mahtuisi kansainvälisiä tuotteet, palvelut ja toimiva ekosysteemi Haikkola kuvailee Jaakonmerta ”mahdol- toimijoita toki lisää. ”Onhan meillä nyt- vuoteen 2025 mennessä. lisuuksien mereksi”. kin kansainvälisiä yrityksiä, mutta haku on 10 seatec 2019