seatec 2018 - Page 39

Testeissä kapteeni halusi ohjata hinaajan satamalaituriin käsin, kauko-ohjauksen välityksellä. Kapteeni muun muassa ajoi hinaajan laituriin, käänsi alusta 360 astetta ja ohjasi sitten hinaajan rantaan. ”Ohjausjärjestelmä on läpäissyt 67 eri kyberturvallisuustestiä”, hän vakuut- taa. ”Alkuvaiheessa kauko-ohjausta mat- kapuhelinverkon kautta vaikeutti se, että puhelinliittymien datasiirtokapasiteetti ei riittänyt. Puhelimien SIM-kortteja joudut- tiin vaihtamaan testien aikana. Nyt tätä ongelmaa ei enää ole, kun rajoittamatto- mia dataliittymiä on jo saatu käyttöön.” Pitemmällä aikavälillä pyritään Lind- borgin mukaan kehittämään yhä kevyem- piä meriliikenteen ohjausohjelmistoja. ” Alukset voivat myös kommunikoida keskenään. alukset voivat myös kommunikoida kes- hankkijoita, kuten Brighthouse ­Intelligence kenään ja vaihtaa toistensa reittitietoja”, Oy, pääkaupunkiseudulla toimiva ­Rewake Lindborg selostaa. Oy sekä Northern Works. Miehittämättömien alusten keski- Tanskalainen Svitzer-varustamo ja ”Tyypillisesti laivojen ohjausjärjes- näistä viestintää tarvitaan turvallisuussyis- Rolls-Royce Marine jatkavat edelleen yh- telmät suunnitellaan sellaisiksi, että niitä tä, jotta ne eivät esimerkiksi yrittäisi kier- teistyötään etäohjattujen ja autonomisten voidaan helposti ja ergonomisesti käyttää tää eteen tulevia esteitä samalta puolelta. alusten testaamisessa. Ensi sijassa testa- taan muun muassa autonomista navigoin- myös laivan keinuessa myrskyisellä merel- lä. Jos ohjaus kuitenkin tapahtuu etäope- TULOSSA LISÄÄ INNOVAATIOITA tia ja paikanmääritystä sekä etäohjauskes- roidusti, tätä ei välttämättä tarvitse ottaa Lindborg kertoo, että Rolls-Royce Marinen kuksen ja viestintäyhteyksien toimintaa. ohjelmistojen suunnittelussa huomioon.” Turun yksikön koko tiimi – useita kymme- ”Vuonna 2018 Rolls-Roycelta on niä suunnittelijoita – oli mukana hinaajan odotettavissa muitakin autonomisiin ja kauko-ohjausjärjestelmän kehitystyössä. etäohjattaviin aluksiin liittyviä innovaa­ ”Kun miehittämättömät alukset yleistyvät, ohjelmistoihin tulee todennä- köisesti myös vastaavan tyyppisiä ominai- Vakituisen Rolls-Roycen henkilöstön tioita, joista ei vielä tässä vaiheessa voida suuksia kuin itseohjautuviin autoihin: eri lisäksi hankkeessa oli mukana tuttuja ali- kertoa yksityiskohtia”, Lindborg vihjaa. n seatec 2018 39