seatec 2018 - Page 38

” SIM-kortteja jouduttiin vaihtamaan testien aikana. Testeissä laivaa etäoperointiin varustamon pääkonttoriin sijoitetusta ohjauskeskuksesta. Kaukokäyttölaitteistolla säädetään esimerkiksi potkurilaitteiden asentoa ja tehoa. KÄYTTÖLIITTYMÄT TULOSSA lempia hinaajan potkureita voidaan myös kapuhelinverkko toimii hyvin. Kauempa- ALUSTYYPPIKOHTAISIKSI ohjata samanaikaisesti samalla käyttölait- na merellä tarvitaan satelliitteja.” Hinaajan etäoperointitesteihin kehitettiin teella. ”Rannikon tuntumassa myös mat- Tähän mennessä Hermod-hinaajaa on testattu kauko-ohjattuna myös Tans- kan ja Ruotsin välisellä merireitillä. ”Silloin testattiin muun muassa aluk- varta vasten erillinen käyttöliittymä. ”Kauko-ohjauksessa ”Seuraavaan testialukseen tulee to- sovelletaan dennäköisesti jo erilainen etäohjauksen dynaamista paikannusjärjestelmää. Tar- käyttöliittymä. Tämä ensimmäinen ver- kan GPS-paikannuksen perusteella hinaa- sio oli optimoitu hinaajaa varten. Yleen- ja voi joko pysyä annetussa koordinaatti- sä käyttöliittymät kannattaakin suunnitel- ”Mahdollisten häiriötilanteiden va- pisteessä tai siirtyä sieltä toisaalle esiohjel- la alustyyppikohtaisesti.” ralta laivassa on ollut koko ajan muka- moitujen koordinaattien mukaisesti”, se- na myös ohjaushenkilöstöä. Myöhemmin littää Lindborg. sen nimellisnopeuksia ja matka-aikoja.” miehistön määrää aluksella voidaan vä- hentää”, sanoo Lindborg. ”Jopa saapuminen satamaan on Testit onnistuivat Lindborgin mukaan hyvin, joskin tiukka aikataulu toi projektiin omat haasteensa. mahdollista hoitaa automaattisesti. Tes- ”Juuri kun kauko-ohjausjärjestelmää Hänen mukaansa hinaajan etäope- teissä kapteeni kuitenkin halusi ohja- asennettiin hinaajaan Istanbulin telakalla, rointitestit eivät suoranaisesti liity Rolls- ta hinaajan satamalaituriin käsin, kauko- Turkissa tapahtui vallankaappausyritys. Roycen AAWA-hankkeeseen ( ­ Autonomous ohjauk­sen välityksellä.” Se hidasti hieman joitakin asioita – mut- Advanced Waterbourne Applications), jos- Kapteeni muun muassa ajoi hinaajan sa tutkittiin yleisemmällä tasolla autonomi- laituriin, käänsi alusta 360 astetta ja oh- sesti toimivia aluksia ja niihin liittyviä lain- jasi sitten hinaajan Svitzerin pääkonttorin säädäntökysymyksiä. AAWA-hanke päät- rantaan. Tämän jälkeen hän ajoi hinaajan ETÄOHJAUSOHJELMISTOJA tyy aikataulun mukaan vuonna 2017. uudelleen laituriin. KEHITETÄÄN KEVYEMMIKSI ta muutoin asiat sujuivat aivan suunnitel- mien mukaan.” ”AAWA oli enemmänkin tutkimuk- Kaukokäyttölaitteistolla säädetään Aluksen kauko-ohjausjärjestelmän tie- seen painottuva projekti”, Lindborg luon- esimerkiksi potkurilaitteiden asentoa ja toturvallisuuteen on Lindborgin mukaan nehtii. tehoa joystick-tyyppisellä ohjaimella. Mo- kiinnitetty erityistä huomiota. 38 seatec 2018