seatec 2018 - Page 32

TAKKI VAIHTOON ”Laitteita ja toimitiloja on kunnostet- ti ollut toiminnassa kolme vuotta, alueel- RMC ja Seaside Industry Park syntyivät käy- tu, perusparannettu ja osittain uusittukin, la on rakennettu laivoja kymmeniä vuosia. tännössä yhdessä vuonna 2014. Kun lai- jotta pystymme vastaamaan tämän päivän ”Se on ehdottomasti vahvuus. Ol- vanrakennusyhtiö STX päätti ajaa Rauman vaatimuksiin.” telakan alas, alkoi prosessi, jossa alue myy- tiin kaupungille. Myllerryksestä huolimatta telakkatoi- minta jatkui katkeamatta. laan saatu osaava henkilöstö rekrytoitua. RMC:n toimitusjohtaja Heikki Pön- He ovat laivanrakennuksen ammattilaisia, tynen kehuu vuolaasti S ­ easide Industry jotka jatkavat samoilla koneilla ja laitteilla, Parkin konseptia. joilla laivoja on tehty ennenkin”, ­Pöntynen ”Meillä on hyvä yhteishenki ­alueella kuvailee. ”STX:n viimeinen työntekijä pois- yritysten kesken, mutta myös Rauman tui kesäkuun viimeinen päivä alueelta, ja kaupungin kanssa. Kaupunki ymmär- KIIRETTÄ RIITTÄÄ sama kaveri tuli heinäkuun ensimmäinen tää erittäin hyvin tämän liike-elämän tar- Teollisuuspuistolla on yksi yhteinen ympä- takaisin RMC:n takki päällään”, Luukko- peet ja osaa olla siinä mukana edesautta- ristölupa, joka kattaa kaikki alueella toimi- nen muistelee. massa hyvien toimintaedellytyksien saa- vat yritykset. Se on ensimmäinen laatuaan miseksi.” Suomessa. Pöntysen mielestä se helpottaa Alueen yritysten määrä on vakiintu- nut noin 30:n paikkeille, mutta teollisuus- puisto työllistää entistä enemmän ihmisiä. Vuonna 2016 teollisuuspuistossa työsken- teli 450 henkilöä, mutta nyt työntekijöiden määrä on jo yli 700. ”Itseasiassa työllistetään enemmän mitä STX työllisti telakan loppuvaihees- sa”, Timo Luukkonen lisää. Viimeisen vuoden aikana alueen inf- rastruktuuria on kunnostettu. Kaukoläm- pö-, sähkö- ja viemäriverkkoa on uudistet- tu ja uudistetaan jatkossakin. Tuotantolait- teita, kuten nostureita, on peruskorjattu. ”Vuokraamme tarpeen mukaan tuotantotilaa, vaikka niissä ovat meidän omat laitteet sisällä”, RMC:n toimitusjohtaja Heikki Pöntynen kertoo. 32 seatec 2018 Vaikka teollisuuspuisto on virallises- ” huomattavasti yrityksen toimintaa. Myllerryksestä huolimatta telakkatoiminta jatkui.