seatec 2018 - Page 28

edistävät merenkulkusektorin digitaalis- ta murrosta. ”Suomi on tietotekniikan parhaan asiantuntemuksen kotikenttä. Maassa on myös vahva meriklusteri. Näistä syistä Rolls-Royce päätti perustaa tutkimuskes- kuksen Turkuun”, Rolls-Roycen teknolo- giajohtaja Sauli Eloranta toteaa. Rolls-Roycen näkemyksen mukaan etäohjatut ja autonomiset alukset ovat vain uusin luku brittiyhtiön yli 50-vuoti- sessa toimintahistoriassa Suomessa. KERTAKAIKKINEN MUUTOS Rolls-Roycen Marine-liiketoiminnan joh- taja Mikael Mäkinen toteaa, että digita- lisaatio muuttaa meriteollisuutta tulevina vuosina. ”Meidän on lähivuosina investoita- va maailmanlaajuiseen kehitystyöhön. Si- ten saadaan tarvittavaa osaamista. Samal- la on saatava aikaan useitakin myyntival- miita tuotteita ja järjestelmiä. On tartut- tava mahdollisuuteen päästä merkittävil- le maailmanlaajuisille markkinoille”, Mä- kinen analysoi tulevaa tilannetta. Rolls-Roycen päätös keskittää kehi- tyskeskus Suomeen luo Tekesille painei- ta lisätä omia investointejaan keskuksen toimintaa tukeviin ja mahdollisuuksia luo- viin teknologioihin, kuten tekoäly- ja tieto­ liikennetekniikkaan. Lisäksi Tekesin odo- tetaan edelleen avustavan sellaisia yrityk- siä ja yhteistoimintamuotoja, jotka luovat uutta keskeistä osaamista sekä synergia- hyötyjä autonomisen meriliikenteen tar- peisiin. ”Etäohjattuihin ja autonomisiin aluk- siin liittyvät projektit tuovat ainutlaatuisia mahdollisuuksia kehittää pilottiratkaisu- ja yhteistyössä näiden alusten keskeisten käyttäjien kanssa”, Piia Moilanen sanoo. Digitalisaation strategioista ja ohjel- mista Tekesissä vastaava johtaja Pekka Si- vonen lisää, että autonominen meriliiken- ne ja logistiikka tarjoavat ’merkittävän käyttöliittymän asiakkaille’. ”On luonnollista, että tuotekehitys- työtä pyritään ohjaamaan siten, että auto- nomisten alusten ja järjestelmien kehitys- vaatimuksiin pystytään vastaamaan”, Si- vonen huomauttaa. n 28 seatec 2018 ”On tartuttava mahdollisuuteen päästä merkittäville maailmanlaajuisille markkinoille”, Rolls-Roycen Marine-liiketoiminnan johtaja Mikael Mäkinen toteaa. ” Päätös luo Tekesille paineita.