seatec 2018 - Page 26

pyritään saamaan markkinoille maailman ka-alan startup-yritysten ja vahvojen meri- vat yrityskumppanit toimivat johtoryhmä- ensimmäisiä miehittämättömiä aluksia ja alan toimijoiden yhteistyöstä on odotetta- nä, joka ohjaa tiekartan laatimista ja toi- meriliikennepalveluja sekä näihin liittyviä vissa erinomaisia tuloksia. Hänen arvion­sa meenpanoa. ekosysteemikokonaisuuksia vuoteen 2025 mukaan uudet verkostot helpottavat aja- mennessä. tustenvaihtoa ja luovat pioneerihenkeä, ERINOMAINEN EKOSYSTEEMI joka auttaa älykkään meriliikenteen ke- Kotimaisen tuotekehitysyhteistyön fooru- hittämistä. mi DIMECC (Digital, Internet, Materials & Liikenne- ja viestintäministeriö on si- toutunut toimimaan joustavasti helpot- taakseen etäohjattujen ja autonomisten ”Tekes on sitoutunut rahoittamaan Engineering Co-Creation) toimii ekosys- alusten testaamista Suomessa. Autono- itseohjautuvan meriliikenteen ekosystee- teemikokonaisuuden johtavana tekijänä. misen meriliikenteen ekosysteemihanket- min kehitystyötä sekä edistämään uusien DIMECC vastaa siitä, että eri toimijoiden ta johtavat teollisuusyritykset, joihin kuu- innovaatioiden tuomista markkinoille lähi- kesken saadaan aikaan tehokasta yhteis- luvat Cargotec, Ericsson, Meyer Turku, vuosina”, Moilanen lisää. työtä ja konkreettisia tavoitteita. Rolls-Royce, ABB, Tieto ja Wärtsilä. Käytännössä tavoitteena on saada DIMECC:n toteuttama ­ Design for aikaan yhteinen tiekartta, joka mahdollis- Value -projekti (D4V) otettiin kentällä var- HETI MUKAAN! taa autonomiset merikuljetukset. Samalla sin myönteisesti vastaan. Hankkeessa ke- Suomalaisia innovaatioprojekteja rahoit- pyritään tehostamaan yhteistyötä ja koor- hitetään ja hyödynnetään digitaalisen toi- tava Tekes tukee omalta osaltaan kehitys- dinoitua tuotekehitystä teollisuustoimijoi- minnan mahdollisuuksia meriliikenteen hanketta. Tekesin hankejohtaja Piia Moi- den, tutkimus- ja luokituslaitosten sekä logistiikkaketjuissa. lanen sanoo, että virkeiden tietotekniik- viranomaisten välillä. Teollisuuden johta- DIMECC:n toimitusjohtajan Harri Rolls-Roycessa uskotaan, että seuraavan kymmenen vuoden kuluessa etäohjattavat ja autonomiset alukset tuovat perustavanlaatuisia muutoksia merenkulkualalle. Tällaiset alukset myös edistävät merenkulun tehokkuutta ja turvallisuutta. 26 seatec 2018