seatec 2018 - Page 23

” Hanke­humppa­ maailma puolustaa vanhaa asemaansa. ”Tämä kertoo siitä, että Suomessa on sellaista edelläkävijyyttä, jota maail­ malla arvostetaan”, hän lisää. Testialueen avaaminen kaikille meriliikenteen toimi­ joille nopeuttaa itseohjautuvan liikenteen syntymistä globaalisti ja mahdollistaa sen valtavan taloudellisen potentiaalin toden­ tamisen, DIMECCissä toivotaan. RAHKEITA TIENRAIVAAJAKSI Myös Suomen hallitus on vahvasti sitou­ tunut digitaaliseen meriliikenteeseen. Esi­ merkiksi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on todennut, että merenku­ lussa voidaan merkittävästi parantaa tur­ vallisuutta, vähentää päästöjä ja parantaa tuottavuutta ottamalla digityökalut laa­ jemmin käyttöön. Bernerin mukaan Suo­ mella on kompetenssia ryhtyä meriliiken­ teen ja siihen liittyvän meriteollisuuden auto­maation ja tiedon edelläkävijämaaksi. Hallitus on investoinut myös uuden tietoajan älyväyliin, joista lähin sijaitsee testialueen tuntumassa, väylällä Raumal­ le. Lukuisat hallituksen alaiset virastot – mm. Trafi ja Metsähallitus – ovat tukeneet ”Tässä on potentiaalia muuttaa ihan meriliikenteen perusperiaatteita”, One Sea -ekosysteemijohtaja Päivi