seatec 2018 - Page 22

Jaakonmeren alue. ” Kaikille avoin ja auttaa mm. dokumentaation suunnitte­ Päivi Haikkola toteaa, että ihmiset lussa. Kun luvat ja sopimukset ovat kun­ otetaan myös huomioon sen kautta, että nossa, testit voivat alkaa. Yksittäiset testit turvallisuutta painotetaan kaikissa ratkai­ voivat kestää yhdestä maksimissaan kuu­ suissa. ”Lisäksi ympäristöarvot ovat tärkei­ ainutlaatuinen koko teen viikkoon. tä, mikä näkyy esimerkiksi päästöjen vä­ maailmassa. Jaakonmeri on jokamiehen meri. hentämisessä.” Kuka tahansa – vaikkapa startup tai jopa testialue on yksittäinen ihminen – voi asiallisella hake­ VIRTUAALISESTI VESILLÄ lä on mahdollista tehdä testejä myös tal­ muksella päästä testaamaan ideansa tai DIMECC tarjoaa testialueelle erinomaiset vella jääolosuhteissa. teknologiansa toimivuutta. yhteydet datankulkua ja keräystä varten DIMECC käy jo keskusteluja ensim­ ”Tällainen kaikille avoin testialue on yhteistyökumppaniensa kanssa. Yhteys­ mäisistä testeistä, joiden odotetaan käyn­ ainutlaatuinen koko maailmassa. Samalla palveluja tullaan kehittämään jatkuvas­ nistyvän keväällä 2018. Haikkolan mukaan perinteinen Public Private Partnership PPP- ti ja tulevaisuudessa on tarkoitus tarjota Jaakonmeri on herättänyt laajaa kiinnos­ malli saa mukaan neljännen P:n eli People, myös virtuaalisen ja muunnellun todelli­ tusta ja yhteydenottoja on tullut paljon ihmiset”, Harri Kulmala toteaa. suuden (VR ja AR) palveluja. Jaakonmerel­ myös ulkomailta. 22 seatec 2018