seatec 2018 - Page 18

telakan asiakkaille sekä uutta liiketoimin- taa. Kun koko laivan elinkaarta tarkastel- laan, voidaan löytää kussakin laivan elin- kaaren vaiheessa ne merkittävimmät te- kijät, joihin vaikuttamalla voidaan muun muassa pienentää laivan ympäristövaiku- tuksia. “ 1 + 1 = 3. ”Tähän kuuluu paljon asioita, kuten sekä varustamot, kuluttajat sekä ympä- muun muassa tuotantomenetelmistä ja vaikkapa aluksen operoinnin aikana käy- ristöjärjestöt ovat yhä tarkempia vastuul- materiaaleista saataisiin kerättyä vastuul- tettävän polttoaineen ympäristövaikutuk- lisuudesta. ”Esimerkiksi matkustajat ovat lisuuden kannalta olennaista tietoa. Hank- set ja laivan rakentamisessa käytetyt ma- hyvin tiedostavia ja ottavat asioista selvää. keen tavoitteena on myös lisätä läpinäky- teriaalit”, Lehtonen toteaa. Tällöin ei ole Sustainability on yksi niistä asioista, jotka vyyttä tunnistamalla meriteollisuudelle tär- yhdentekevää, mistä materiaalit saadaan mahdollistavat laadulla kilpailun”, Lehto- keitä kestävän kehityksen indikaattoreita. ja keitä osallistuu hankintaprosessiin. Yhtä nen pohtii. nialla, hän lisää. Lehtosen mukaan risteilijäpuolella Kun vastuullisuuden kannalta olen- naista tietoa kertyy, se halutaan jakoon lailla tärkeää on laivojen purkaminen kun- TIEDONJYVÄT JAKOON SUSTIS-hankkeessa selvitetään, hyödyttämään koko verkostoa. Nykyisel- miten lään ollaan nimittäin usein tilanteessa, jos- Erikoistutkija Teijo Lehtosen mukaan risteilijäpuolella sekä varustamot, kuluttajat sekä ympäristöjärjestöt ovat yhä tarkempia vastuullisuudesta. 18 seatec 2018