seatec 2018 - Page 10

M ” Kaikkea eyer uudistaa Turun telakan isku- kykyä kaikkiaan 185 miljoonalla eurolla. Aikaisemmin telakan uusimiseen kalustoa ei oli ilmoitettu käytettäväksi 75 miljoonaa euroa – onko ruokahalu siis kasvanut syö- ole tarkoitus ostaa dessä? – Turun telakan runkotuotannon johtaja Mika Heiskanen kertoo, että nyt omaksi. ilmoitettu, lähes 200 miljoonan euron in- vestointitaso oli alun perinkin tavoitteena. ”Meillä on investointisuunnitelma, joka perustuu systemaattiseen kapasitee- tin nostoon”, hän toteaa. Laajempi viite- kehys on itse asiassa se, että investoinnit ovat osa Meyer Turun laajempaa suunni- telmaa tuotannon kasvattamisesta kol- minkertaiseksi vuoden 2014 tasosta, jol- loin Meyerin perhe osti telakan. Tulevat investoinnit sisältävät uuden levyosavalmistuslinjan, uuden profiiliosa- valmistuslinjan ja siihen liittyvän automaat- tiprofiilivaraston sekä laserhybriditeknolo- giaan pohjautuvan paneelilinjan. Heiska- nen ei halua kiinnittää hintalappuja han- kintoihin, mutta vahvistaa että kukin mai- nituista investoinneista on kymmenien mil- joonien eurojen arvoinen. Telakan arvion mukaan investoinnit valmistuvat vuoden 2018 lopulla ja vuoden 2019 alkupuolella. LASER TUO SÄÄSTÖT ka luovuttaa 100  000 bruttorekisteriton- yritys on ollut hyvässä vauhdissa koko nin laivan vuoden tai puolentoista vuo- 2000-luvun ja uutisoikin hiljattain uudes- den välein. ta avatusta myyntitoimistosta Houstoniin, ”Viiden vuoden päästä pystymme Yhdysvaltoihin. luovuttamaan vuosittain kaksi laivaa, joi- den bruttovetoisuus on 180  000 tonnin DIGIEVÄILLÄ MENESTYSTÄ luokkaa”, hän toteaa ja täsmentää, että Pemamek on myös vahvasti kansainväli- laivojen toimitusaika sinänsä ei nopeudu, nen: yrityksen nykyisestä lähes 40 miljoo- vaan tehostettu prosessi tarkoittaa, että nan euron liikevaihdosta 90 prosenttia tu- laivojen luovutusväli lyhenee. lee viennistä ja yli puolet Euroopan ulko- Meyer Turun toimitusjohtajan Jan puolelta. Pemamekin suunnittelemaa ja Meyerin mukaan satsaus on telakalle iso valmistamaa tuotantoteknologiaa on käy- hyppäys eteenpäin telakan valmistautues- tössä jo 50 eri maassa. sa kasvavaan kansainväliseen kilpailuun. Heikosen mukaan digitalisaatio avaa Meyerin mukaan näitä investointeja – sa- laitteiden huoltoon ja etähallintaan paljon moin kuin koko henkilökunnan työpanos- mahdollisuuksia, jotka tarjoavat lisää eväi- ta – tarvitaan, jotta asiakkaille annetut lu- tä kasvuun. Tuotanto on kuitenkin pysynyt Uusien investointien valmistuttua Meyer paukset pystytään täyttämään. M ­ eyer – ja pysyy – kotimaassa, koska huipputek- Turun telakalla on yksi maailman moder- Turku aikoo pysyä alan innovaatiojohta- nologiaa sisältäviä, räätälöityjä laitekoko- neimmista terästuotannoista ja digitaali- jana myös jatkossa. naisuuksia olisi vaikea kuvitella tehtävän sesti ohjattu laser-hybridi-hitsauslinjasto. muualla. Loimaalaisten tulivoimaa kuvaa Heiskanen mainitsee, että tuotannon laa- PEMAMEK ISOSSA ROOLISSA se, että lähes koko Pemamekin henkilös- tu tulee paranemaan merkittävästi. Jo yk- Pemamek Oy Loimaalta toimittaa inves- töllä on insinööritausta ja vahvaa erikois- tointiohjelman uuden levyosavalmistus- tumista automaatioon. sin laserin käyttö tuo kilpailuetua: ”Laseria käyttämällä voimme val- mistaa ohuempia teräsrakenteita ja tätä kautta keventää alusten painoa. Kun lai- vojen painoa pystytään optimoimaan ny- kyistä paremmin, sillä on vaikutusta myös energiatehokkuuteen”, Heiskanen tar­joaa esimerkin. Jahka Turkuun saadaan ”yksi maail- man moderneimmista ja tehokkaimmista runkotuotannoista”, se mahdollistaa tie- tenkin myös tuotannon lis 0Z\[RUURTRUPBZ\\[]ZX[]\Hۈ[X]KBH\[\Z][[Y\Y[H[ZBLX]X N[[Z]Y[ٚZ[[][Z\\[B[\]Z[]\ڛZHXZZKHUURRTUTUBۙ[]Z[YH[ܙ]H[]\HY\]ZH[Z[[\[\[[\Z[ B[008'Z[X]]Zx'KY[\X]Zݘ][XZ\Y]^]]KB'S][[Z[Hۈ0\] H^][[[Y\Y[\[Y\ZHZY[BZ\0Z]0Z\0 [[YH\]0[ZHܛXHX[[[[[X][Z]0HB^]]\p ]000[[YH[XX[Z[\K]0\Y\ۈY[]][[Z B]Z[K'HZZۙ[[]]0][H\\[\]Y[Zܚ[H8$HKB[]][\0]]0[Z[ZHX[HYX[]XHZY]Z]0 ]0]Y[H[Z[Z][Z][]\Z[ZKH\\[\]Y[HZHHY[]ZpKBZZ[ZXH[Y\KX[\[]ZX[ZHB'Sۈ[0 ]0]Z00[\B[ZH[]Z\]]H\['B]\H[]\ZH]Z]\H^p”[X[YZ[BXX[\ݝ\]YXX[[Z[ZZZ[[[\]\[]00[KB0[Y[\X\H\]Z\HXZ[B[ۚ\[\[\]\ݙ\ۈ8$H[KBX[\]H[Z[\Y[[Z[][