seatec 2018 - Page 41

POLTTOPROSESSIN OPTIMOINTIA HOMOGENISAATTORILLA Kun tavoitteena on ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus Y mpäristöystävällisyys ja energiatehokkuus ovat olleet lähtö- putkistoon kertyy vähemmän epäpuhtauksia ja nokea. Optimoin- kohtana Aquametro Oil & Marinen kehittäessä polttoproses- ti pidentää myös moottorin huoltoväliä ja käyttöikää paremman sin optimointilaitteita. Laitteet edustavat uusinta tekniikkaa laivo- jen Diesel -moottoreiden kanssa käytettäväksi. Ratkaisu tarjoaa puhtaampaa palamista ja säästöjä energian kulutukseen. WFE eli Water in Fuel Emulsion unit, on automaattitoiminen laite, jolla vähennetään NOx / PM -päästöjä. palamistapahtuman ansiosta. Vesi-polttoaine-emulsio on tehokas raskaan polttoöljyn ja kaasuöljyn päästöjen vähentäjä, jossa suurimpana tekijänä on pa- rempi palaminen. Laitteisto on tilantarpeelta pieni ja yhdistettävissä savukaa- Laitteessa sekoitetaan polttoainetta ja vettä automaattisel- supesurin eli scrubberin kanssa. Koska kokonaisuus tarjoaa puh- la syötöllä oikeassa suhteessa toisiinsa, jonka seurauksena moot- taampaa palamista, voidaan myös käyttää pienempää savukaasu- torin savutus vähenee. Lisäksi moottorin palotiloihin sekä pako- pesuria, jolloin säästetään ahtaissa laivaolosuhteissa tärkeää tilaa. Suurimman hyödyn saavuttamiseksi WFE-laitteiston kans- sa voidaan käyttää homogenisaattoria. WFE-järjestelmän tuotta- ma vesi-polttoaineseos syötetään homogenisaattorille. Homogeni­ saattori pilkkoo polttoaineen tasalaatuiseksi ja parantaa näin en- tisestään palotapahtumaa. Homogenisaattorin avulla raskaan polttoöljyn suurikokoi- set osaset jauhetaan pienemmiksi ja vesi saadaan tasalaatuises- ti mukaan. Toiminta on kuin myllyllä joka jauhaa isoista jakeista pienempää. Homogenisaattorin toiminta perustuu mekaaniseen murskaamiseen ja ultraäänivoimaan. Näin suuret asfalttimolekyy- lit saadaan pilkottua pieniksi, vain 5µm kokoisiksi. Polttoaineen hienomman partikkelikoon johdosta ruiskutusjärjestelmä ja suo- dattimet pysyvät puhtaampina. Näin myös huollon tarve vähe- nee, koska suotimien ja ruiskutusjärjestelmän käyttöikä pitenee. Etuna on myös jätteeseen menevän kalliin polttoaineen mää- rän väheneminen. Osa tästä jätepolttoaineesta on vielä käytettä- vissä laivan polttimissa, koska polttimien polttoaineen puhtaus- vaade on pienempi kuin moottoreilla. Jätemaksujen määrä myös pienenee kun polttoainejätteen määrä vähenee. STU yksikköä (Sludge Treatment Unit) käytetään yhdessä ho- mogenisaattorin kanssa ja se erottelee heikkolaatuisen, mootto- reille kelpaamattoman osan pois. n Homogenisaattori asennettuna polttoainejärjestelmään. Lisätietoja: www.sarlin.com seatec 2018 41