seatec 2017 - Page 29

Suomalaiset alihankkijat jatkavat töitä Oasis 4 -aluksella ja STX:n muissa uusissa laivaprojekteissa Ranskassa, kuten MSCvarustamon aluksissa. jäaluksista, matkustajalaivoista, ro-ro-aluksista, ropax-aluksista, ferry-aluksista, jäänmurtajista, jäissä kulkevista erikoisaluksista sekä muutostöistä vanhoihin risteilijäja matkustaja-aluksiin. Maailmalla on tällä hetkellä uusia risteilyaluksia tilauksessa (esisopimukset mukaan lukien) 78 alusta. Edes Venäjän-suunta ei ole umpikuja. Meriteollisuuden vienti Venäjälle on jatkuvasti kehittynyt ja maassa erityisen kysyttyä on suomalainen arktinen osaaminen ja laivojen sisustuskokonaisuudet. Venäjä haluaa kasvattaa osuuttaan globaalissa laivanrakennuksessa ja hyödyntää arktisia alueitaan sekä meriliikenteessä että kaasun- ja öljynporauksessa. Venäjän telakoilla Viipurissa ja Pietarin alueella on rakenteilla 10 jäänmurtajaa – ja suomalaiset laitetoimittajat ja suunnittelutoimistot ovat ”luonnollisesti” mukana. Vuosina 2014–16 myös moni uusi suomalainen teknologiatoimittaja on päässyt kiinni itänaapurin laivaprojekteihin. DIGIKÄRJELLÄ AALTOJA PÄIN Meriteollisuus myös etsii uutta, digitaalivientipotentiaaliksi seuraavan kymmenen GLOBAALI TILAUSKIRJA: sempaa suuntaa pystyäkseen paremmin vuoden aikana voidaan laskea kymmeniä 78 RISTEILIJÄÄ vastaamaan uuden aikakauden haastei- miljardeja euroa. Vientiponnistelut keskit- Finpron tekemän arvion perusteella maail- siin. Liikenne- ja viestintäministeriön tuore tyvät erityisesti markkinoille, joilla raken- man uusista laivatilauksista vuosina 2016– Digitaalinen Itämeri -selvitys piirtää suun- netaan suomalaiseen osaamiseen sopi- 2026 suomalaisyrityksille sopivien tilausten taviivoja tulevaisuuteen, jossa nollat ja yk- via laivoja – ja polttopisteessä ovat erityi- arvo esisopimukset mukaan lukien on yli köset nostavat marinen tuottavuutta ny- sesti Venäjä, Saksa, Norja, Ranska, USA 70 miljardia euroa. Arvioon sisältyvät uu- kyistä huomattavasti enemmän. Selvitys ja ­Aasia. det laivatilaukset koostuvat uusista risteili- arvioi Itämeren digitaalisen tietoalustan eri seatec 2017 29