seatec 2017 - Page 47

JAK® ATB-KYTKENTÄLAITTEILLE KYSYNTÄÄ USA:SSA Kauan laitetoimittajien näkökannalta hiljaiseloa viettänyt USA:n meri- ja jokikuljetusmarkkina näyttää selkeitä piristymisen merkkejä. Raumalaisen Beacon ­Finland Ltd Oy:n kohdalla piristyminen on konkretisoitunut mm. useina tarjouskyselyinä uusien puskija- ja proomuprojektien suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, mutta myös olemassa olevien ­alusyhdistelmien konversioprojekteissa. Beacon Finland on tänä vuonna saanut myytyä ja toimitettua useita JAK® ATB-kytkentälaitetta, ­jolla puskija ja proomu kiinnitetään toisiinsa. Monenlaisessa rahdinkuljetuksessa tällainen puskija-proomuyhdistelmä on varsin yleinen USA:ssa. J 5300 HP tug ”Freedom” provided with JAK®-700 ATB Couplers. Owner: Express Marine, Camden NJ. AK® ATB-kytkentälaitteet ovat vuosien kuluessa saaneet varsin Beacon Finland toimittaa myös offshore aluksiin asiakaskoh- vahvan jalansijan USA:n vesiteitse kuljetusliiketoimintaa har- taisia potkurilaitehuoltoihin liittyviä ratkaisuja ja niihin kuuluvaa joittavien merkittävimpien yritysten kalustossa. Beacon Finlandin laitteistoa. Offshore-markkina on jo muutaman vuoden ajan ol- kytkentälaitteen toimituslaajuuteen sisältyy varsinaisen laitteiston lut melko seisahtuneessa tilassa, mitä uusiin alusinvestointeihin lisäksi myös proomun peräosan ja puskijan keulaosan suunnitte- ja alusten käyttöön liittyvään kysyntään tulee. Siitä osoituksena lua ja lujuuslaskentaa. Sillä varmistetaan että rakenteet ovat op- ovat offshore teollisuutta palvelevien telakoiden ja varustamoi- timaaliset kytkentälaitteita varten. den tämän hetkiset toimintavaikeudet. Beacon Finland ei vielä Beacon Finland on koko ajan jatkanut laitteidensa kehitystä asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Tämä on omalta osaltaan taannut sen, että nyt kysynnän kasvun aikana, kiinnostus JAK tällä puolella ole kokenut tilanteessa mitään merkittävää kysynnän muutosta parempaan. ® ”Olemme kuitenkin ennen nykyistä markkinatilannetta pys- ATB-kytkentälaitteita kohtaan on suuri. ”Meillä on tällä hetkel- tyneet olemaan merkittävissä projekteissa mukana omilla inno- lä myös valmistuksen alla useita laitteistoja, jotka pääsemme toi- vaatioillamme ja uskomme että jossain vaiheessa markkina kään- mittamaan vielä lähikuukasien aikana. Tilanne USA:n asiakaskun- tyy taas parempaan.” Beacon on kehittänyt, suunnitellut ja toi- nan kohdalta vaikuttaa lupaavalta ja pitkäaikainen tuotekehitys- mittanut offshore-aluksiin ratkaisuja, jotka mahdollistavat alusten panostuksemme ja vuosia kehittämämme asiakassuhteet näyttä- potkurilaitehuollon suorittamista merellä alusten tuotantopaikoil- vät kantavan nyt hyvin hedelmää”, toteaa Beacon Finlandin toi- la. ”Ratkaisujen kysyntä oli vilkasta vielä pari vuotta sitten, joten mitusjohtaja Tuija Hörkkö. Siitä hyvänä esimerkkinä toimii vuoden- yrityksessämme usko on luja siihen että kunhan markkinoilla ta- vaihteessa saatu tilaus, jossa JAK ATB-kytkentälaitteiden toimi- pahtuu käänne ja asiakkaamme uskaltavat taas lähteä hankki- tuslaajuuteen sisältyi myös osalohkojen toimitus proomuihin. Al- maan uusia aluksia, niin Beacon on entistä vahvemmin mukana kusyksystä muutaman viikon sisällä yritys sai neljän laitekokonai- eri projekteissa”, toteaa Tuija Hörkkö. ”Tällä välin pyrimme jatka- suuden tilaukset. Toimitusjohtaja Hörkkö ei halua tässä vaihees- maan tuotekehitystä pystyäksemme yhä parempiin asiakaskohtai- sa tarkentaa myytyjen laitteistojen arvoa, mutta hän toteaa että siin ratkaisuihin”, hän jatkaa. n ® puhutaan miljoonista euroista. ”JAK® ATB-kytkentälaitteiden valmistus tapahtuu Satakunnassa. Olemme tyytyväisiä että Beacon Finland omalta osaltaan on kyennyt työllistämään maakuntam- Lisätietoja: me yrityksiä”, Hörkkö jatkaa. www.beaconfinland.com seatec 2017 47