seatec 2016 - Page 38

mat tilaukset vaikuttavat suoraan ja välil- minen, toimijoiden välinen luottamus ja täminen ovat asioita, joita alihankintayri- lisesti lukuisten pääalihankkijoiden kaut- toimitusvarmuus ovat meriteollisuuden tysten kannattaa toiminnassaan kehittää, ta koko alihankintaverkostoon. Verkosto alihankintaverkostoissa toimiville yrityksil- selvityksessä todetaan. koostuu isoista kansainvälisistä toimijoista le erittäin tärkeitä asioita. Ne nähtiin pait- aina pieniin yhden miehen yrityksiin. Mut- si tärkeimmiksi alihankkijoilta edellytet- KUN AIKATAULUT MÄTTÄÄ ta miten ”iskussa” tuo verkosto on tänään täviksi vaatimuksiksi, myös tärkeimmiksi Aikataulusta myöhästymisiä aiheuttavat – ja huomenna? Löytävätkö telakat aina kehittämisen kohteiksi sekä menestymi- eniten ongelmat materiaalintoimituksis- tarvitsemaansa erikoisosaamista? sen eväiksi, joihin yritysten kannattaa toi- sa: huono organisointi ja suunnitelmien Johanna Vuorenmaa ja Talvikki Väli- minnassaan panostaa. puutteellisuus sekä resurssien alimitoituk- maa kertovat, että nykyisiä ja tulevaisuu- ”Luottamus pohjautuu aikataulujen sesta johtuva kiire. Projektissa tehdyt ai- den toimittajatarpeita kartoitettaessa sel- pysyvyyteen sekä rehellisyyteen ja avoi- emmat aikatauluvirheet ja muut muutok- vityksessä nousivat esille erityisesti kone- muuteen tuotannollisissa haasteissa ja set aikatauluissa tai suunnitelmissa haas- puolen kokonaistoimittajat sekä perus- mahdollisissa ongelmatapauksissa. Kehi- tavat alihankkijoiden omia suunnitelmia ja suunnittelun alihankinnassa käytettävät tyshalukkuus on tärkeää, sillä haastatte- aikatauluja. Myös lähtötietojen puutteel- erikoisosaajat, suunnittelijat ja toisaalta luissa tuli esille, että alihankintamarkkinoil- lisuus ja työn huono määrittely ovat mer- sähkölaitteiden käyttöönottoon liittyvät la voi menestyä vain pysymällä muutoksis- kittäviä aikataulujen viivästymisiä aiheut- ammattilaiset. sa mukana”, toteavat Vuorenmaa ja Vä- tavia tekijöitä.  Vaikka merenkulkualalle suuntautuneita suunnittelijoita on hyvin tarjolla, kai- limaa ja muistuttavat, että olennaista on myös hintakilpailukyky. Laatuongelmia taas aiheuttavat kyselyn perusteella osaamattomuus, ammat- vataan erikoistumista ja erikoisosaamista Hintakilpailukyvyllä ei tässä kohtaa titaidon puute sekä työntekijöiden asen- esimerkiksi arktiseen laivanrakennukseen, viitata pelkkään hintaan, vaan ratkaise- teet. Useimmiten mainittuina keinoina risteilyalusten rakentamiseen ja offshore- vaan rooliin nousee kustannus ja kokonais- puuttua aikatauluist H^p