seatec 2016 - Page 37

Arvioiden mukaan laivoista noin 80 prosenttia tehdään alihankintaverkostossa. MKK:n Meriteollisuuden alihankkijaverkostot 2015 -selvityksen mukaan meriteollisuuden alihankkijoilta edellytettävien ominaisuuksien kärjessä ovat luotettavuus, laatu ja osaaminen – ja aikataulussa on pysyttävä, maksoi mitä maksoi. T urun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutki- hallinta) korostuu toimittaessa osana alihankintaverkostoa. Vuorenmaan ja Välimaan mukaan esimerkiksi STX:n Rauman telakan lop- muskeskus julkaisi syksyllä Meriteollisuu- puminen oli Satakunnalle kova isku, mut- den alihankkijaverkostot 2015 -selvityksen AURINGONLASKUN ALASTA ta toisaalta mm. Turun telakan omistajan- osana Merilogis-hanketta. Selvityksen mu- UUTEEN STARTTIIN vaihdoksen myötä tulleet lukuisat uudet kaan aikataulujen pitäminen, luotettavuus Selvityksen laatinut suunnittelijakaksikko ­auma tilaukset, uuden telakkayhtiön, R ja laatu ovat paitsi alihankkijoille tärkeitä Johanna Vuorenmaa ja Talvikki Välimaa ­Marine Constructionsin perustaminen, se- ominaisuuksia, myös tärkeimpiä kehittä- huomauttavat, että meriteollisuus on k­ oko kä entisen telakka-alueen, raskaan teolli- misen kohteita ja alihankkijan vaihtumi- Suomelle ja erityisesti Satakunnalle ja Var- suuden teollisuuspuisto Seaside Industry seen johtaneita syitä. sinais-Suomelle tärkeä teollisuudenala. Park Rauman kehittyminen ja elpyminen Myös kustannus- ja kokonaistehok- ”Alalla on koettu suuria muutoksia kuus on voimakkaasti kilpaillulla laivanra- viime vuosien aikana, varsinkin Raumal- kennusalalla erittäin tärkeää. Tiivistetys- la. Tilanteet ovat vaihdelleet syvästä pet- ti voidaan todeta, että prosessin hallinta tymyksestä orastavaan tulevaisuudenus- ALIHANKKIJOITA JOKA LÄHTÖÖN (tuotannon ja kustannusten hallinta, aika- koon ja parantuneisiin työllisyys- ja tilaus- Meriteollisuus on pitkälti verkostoitunutta taulutus sekä verkostojen ja informaation näkymiin.” toimintaa, jossa alan veturiyritysten saa- ovat luoneet alalle uutta positiivista henkeä. ” Meriteollisuus on pitkälti verkostoitunutta toimintaa. seatec 2016 35