seatec 2016 - Page 34

Kun maan yleinen taloustilanne on hankala, niin Seaside lojen käyttöaste on tällä hetkellä yli 80%, Industry Parkissa uidaan vastavirtaan. Raumalla rakennetaan joka ylittää tavoitteen. Puistolla on yhtei- parhaillaan muun muassa kelluvaa virkistysaluetta Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin. R nen ympäristölupa, joka helpottaa yritysten sijoittumista alueelle, lupa on ensimmäinen laatuaan Suomessa.” aumalla sijaitseva Seaside Industry ja alueen hallinta Rauman Meriteollisuus- PUISTO UI VASTAVIRTAAN Park (Sipra) on raskaan metalliteolli- kiinteistöt Oy:lle. Luukkosen mukaan puisto ja siellä toimiMeriteollisuuskiinteistöt vat yritykset uivat vastavirtaan: yleinen ta- ollisuudelle, mutta myös muulle metalli- Oy:n toimitusjohtaja Timo Luukkonen loustilanne ei juuri alueella näy ja yrityk- teollisuudelle. Keskeisenä ideana on tasa- kertoo, että toiminta on lähtenyt hyvin set ovat pystyneet kehittämään liiketoi- painottaa meriteollisuuteen liittyviä kau- käyntiin. mintaansa puiston avulla. suuden puisto, joka tarjoaa tiloja merite- Rauman ”Puolentoista toimintavuoden aika- ”Keskeinen vuokralaisemme Rau- Seaside Industry Parkin toiminta alkoi na puisto on saatu hyvään vauhtiin, alueel- ma Marine Constructions on laivanraken- 18.3.2014, jolloin entisen STX:n telakan la toimii 25 vuokralaista, joilla on puistos- nuksen hiljaiselon aikana onnistunut löy- alueen omistus siirtyi Rauman kaupungille sa noin 300 työpaikkaa. Alueen vuokrati- tämään uusia tuotteita, tekeillä on kellu- sivaihteluita. 32 seatec 2016