seatec 2016 - Page 21

” Uudenlaisia järjestelmiä toteuttamalla voitaisiin parantaa Suomen meriklusterin mahdollisuuksia alan kansainvälisessä kilpailussa. kaisuja, joita voitaisiin ’räätälöidä’ eri käyt- aikana kiihdytysvoimia, jotka ehkä vauri- täjäryhmille.” oittavat lastia. Sellaisista asioista olisi syy- Toisaalta joissakin merenkulun järjestelmissä kaivattaisiin enemmänkin standardisointia. ”Nykyisin alusten tulo- ja lähtötietojen ilmoittamiseen on jokseenkin joka satamassa erilaiset lomakkeet. Niiden yhtenäistämisessä olisi työsarkaa.” tä tietää.” Jos pilvipalveluun varastoidaan suuri määrä merenkulkualan dataa, Marjasvaaran arvion mukaan siitä varmastikin syntyy lisää palveluliiketoimintaa. ”Jo ennen MERIT-hankkeen alkamistakin olemme tuoneet esiin, että muun muassa pienaluspuolella olisi saatava käyt- TEHOKKUUTTA töön nykyistä enemmän dataa. Valmiiden TOIMINTAAN management-palveluiden tarjonta on hy- Finnpilot Pilotagen kuljetusjohtaja Aki vin suppeaa.” Marjasvaara pitää MERIT -hanketta mielenkiintoisena. ”Kun saamme lisää tietoa omasta toiminnastamme, pystymme tulevaisuu- ”Pienalustoimijana Finnpilot pyrkii dessa nostamaan merkittävästi omaa kus- tuomaan omaa näkökulmaansa meriteolli- tannustehokkuuttamme. On vain vielä sel- suusklusterin kehittämiseen”, hän toteaa. vitettävä, kuka hallinnoi datan varastointia nevarustamot ja konttilaivojen omistajat ”MERIT-hankkeessa on paljolti kyse ja miten tiedon jakaminen toteutetaan.” pystyvät hyödyntämään vaikkapa jaet­tua toiminnan datan hyödyntämisestä. Meil- Suomen olisi Marjasvaaran mieles- dataa eri tavalla kuin me.” sia liiketoiminta-alueita. Matkustajaliiken- läkin on tähän liittyviä hankkeita työn al- tä oltava aloitteellinen meri-IT:n kehittä- Koskinen arvelee, että muun muas- la. Laivan jokainen akseli tuottaa dataa, ja misessä. sa paremmat paikannusmahdollisuudet kaikkea voidaan hyödyntää liiketoiminnan ovat merkittävämpiä yksikkö- tai kontti- arvioinnissa.” liikenteen toimijoille kuin kuivalastivarustamoille. ”Toki joillekin asiakkaillemme lastin paikantaminen voisi tuoda lisäarvoa”, hän myöntää. ”Alalla tarvittaisiin sellaisia uusia rat- Marjasvaaran mukaan eri osapuolten – kuten lastin omistajan ja vastaanottajan – olisi hyvä saada nykyistä enemmän dataa merikuljetusprosessista. ”Uudenlaisia järjestelmiä toteuttamalla voitaisiin parantaa Suomen meriklusterin mahdollisuuksia alan kansainvälisessä kilpailussa.” ”Yhdessä toimimalla saadaan aikaan toimivia kokonaisuuksia. Ratkaistavana on ”On esimerkiksi mahdollista, että isoja kysymyksiä. Tällä alalla helpot asiat kuljetettavaan lastiin kohdistuu myrskyn onkin jo tehty”, Marjasvaara muistuttaa.  n seatec 2016 19