seatec 2016 - Page 19

Doors from the Championship series Choose Champion Door fabric fold-up doors and partition walls! Choosing Champion Door will give you doors suitable for the most challenging conditions – dependable, durable, highly insulated and with minimal servicing needs. Champion Door Oy | Hopeatie 2 | FI-85500 Nivala | FINLAND ”Projektin avaustilaisuudessa Finlandia-talolla oli paikalla 180 henkilöä. Yhteensä lähes 500 ihmistä on osallistunut MERIT-klusterin eri tilaisuuksiin.” Tilaisuuksissa on käyty läpi hankkeiden mahdollisia aihealueita ja kerrottu os- | Tel. + 358 8 445 8800 | Fax + 358 8 442 956 ” | info@championdoor.com | www.championdoor.com Myös tietotekninen vät yhä enemmän tietoa kaikista asenta- osaaminen mistaan laitteista ja niiden toimivuudes- on Suomessa hyvin kehittynyttä. toprosesseista. ta, usein langattoman tiedonsiirron avulla. ”Vastaavasti koko meriklusterilla – laivojen omistajilla, suunnittelijoilla, valmistajilla, luokittajilla ja muilla – on paljon digitaalisessa muodossa olevaa tietoa. ”Noin 120 tietotekniikka-alan yritys- Tällaisen tiedon laajempi hyödyntäminen tä on jo mukana tässä, samoin kuin suuria voisi johtaa esimerkiksi parempaan kojei- meriteollisuuden toimijoita – kuten Wärt- projektit voivat nousta keskeisiksi MERIT- den ja laivojen suunnitteluun, turvallisem- silä”, sanoo Tapaninen. hankkeessa. paan ja tehokkaampaan operointiin sekä ”Vajaan vuoden aikana on jo ehdit- ”Yleisestikin ottaen meriteollisuutta ty tehdä enemmän kuin oli tarkoituskaan, hyödyttäisi se, että digitaalista dataa ke- mutta yritykset ovat innostuneet aiheesta. rättäisiin entistä laajemmin ja tuotaisiin se Kysyntää on ollut paljon.” yleisesti saataville”, Heikinheimo pohtii. pienempiin ympäristöpäästöihin”, Heikinheimo painottaa. UUTTA LIIKETOIMINTAA ”Suomessa ja maailmalla on juuri Heikinheimon mukaan ’big datan’ eli suur- TIETOA SAATAVILLE meneillään digitaalisen tiedon vallanku- ten tietomassojen saaminen yleiseen käyt- Meriteollisuuden ohjelmistoratkaisuja ke- mous. Hyvin nopeasti saataville on tullut töön toisi meriteollisuusklusterin yrittäjil- hittävän Napa Oy:n toimitusjohtaja Ju- paljon uutta tietoa.” le monenlaisia uusia liiketoimintamahdol- ha Heikinheimo arvioi, että jaetun datan Esimerkiksi laitevalmistajat kerää- lisuuksia. seatec 2016 17