seatec 2016 - Page 12

kaa ja parempi ymmärrys siitä, mitä haas- nentää hydrodynaamista virtausvastusta ja tiivit huomioon uuden aluksen konsep- teita tällaisessa kaasukäyttöisen laivan pro- varmistaa, että laiva voi liikennöidä hyvin tissa, mutta konkreettiset toimenpiteet ja jektissa on.” myös jääolosuhteissa. konseptisisällöt paljastamme vasta 2016”, Tallinkin viestintäjohtaja Luulea Lää- ”Kaiken kaikkiaan rungon uudenlai- ne kertoo, että yhtiö lähti alusta asti hake- nen design tekee purjehtimisesta tehok- maan nimenomaan LNG-alusta: kaampaa”, summaa Lääne. ”Halusimme mullistaa hän toteaa. TOIMITUS 2017 nopeiden Laivan suunnittelussa on kiinnitetty Työnimellä NB1391 kulkevan laivan suun- lauttojen konseptin monellakin tapaa ja erityistä huomiota myös tehokkaaseen ja nitteluvaihe kesti kuusi kuukautta. Digi- ympäristöystävällisimmän polttoaineen nopeaan lastin purkuun ja lastaukseen sa- taalisten 3D-mallien valmistuttua tuotan- käyttö oli tärkeä askel tällä tiellä”, Lääne tamissa. Läänen mukaan logistisella puo- to käynnistyi ja seuraava virstanpylväs on taustoittaa. lella pystytään parantamaan nykytilantees- kölinlasku alkuvuonna 2016. Valmiin aluk- ta tuntuvasti – sekä varustamon että sata- sen toimitus sijoittuu alkuvuoteen 2017. VIRTAVIIVAINEN TULOKAS Aluksen innovatiivinen runkomuoto pie- 10 seatec 2016 man näkökulmasta. ”Me otamme kummatkin perspek- Turun telakalle uuden aluksen tuotantostartti tuo entistäkin enemmän hyö-