seatec 2015 - Page 36

HORISONTISSA NELOS-OASIS maatioteknologiaa saman yhtiön risteily- 32 000 signaalia, eli se on laiva-automaa- Oasis 3 -risteilijä luovutetaan vuoden 2016 aluksiin. tiojärjestelmäksi erittäin laaja (ja myös verrattuna teollisuudessa käytössä oleviin au- toukokuussa. Tämänkin jälkeen suomalai- Maailman suurimmassa risteilyaluk- sia tullaan näkemään Saint Nazairessa, sil- sessa automaatiojärjestelmältä vaaditaan lä monen suomalaisyrityksen sopimukses- paljon: sen avulla ohjataan ja valvotaan sa on optio neljännestä Oasis-luokan aluk- esimerkiksi laivan voimalaitosta, ilmastoin- International tunnetaan ”vihreistä” lai- selle, joka on jo päätetty rakentaa. tia ja uima-altaita kellon ympäri. Heikki voistaan, Metson EMS-järjestelmä (Energy Finpron arvion mukaan suomalaiset Tanner Metsolta toteaa, että automaatio- Management alihankkijat ovat Oasis-urakassa mukana järjestelmät ovat liki välttämätön “integ- Oasiksen pirtaan enemmän kuin hyvin. Te- jo reilusti yli 100 miljoonalla eurolla (ko- raattori” nykyaikaisissa risteilijöissä. hosysteemi mm. minimoi hukkaenergian tomaatiojärjestelmiin). Koska tilaaja Royal System) Caribbean sopii kolmos- ja optimoi polttoaineen käytön. ko projektin hintalappu on miljardin eu- ”Kun ihmisiä on kyydissä 7 500 hen- ron luokkaa). Suomalaisten joukoissa ovat keä, automaatiojärjestelmän luotettavuus Millaisista säästöistä sitten puhutaan erityisen hyvin edustettuina nichéstä itsel- ja toimivuus on äärimmäisen tärkeää”, esimerkiksi polttoainekustannusten koh- leen maailmanmainetta tehneet pk-yrityk- Tanner toteaa ja lisää, että systeemiin on dalla? Tannerin mukaan säästö riippuu sii- set, mutta Ranskaan lähtijöissä on myös lisätty redundanssia kaikkien tärkeimpien tä, kuinka intensiivisesti systeemi on käy- pörssiyhtiöitä. komponenttien osalta. tössä, mutta Metso arvioi potentiaalisten säästöjen olevan muutaman prosen- Keväällä 2014 Metso ilmoitti saaneensa tilauksen koko laivan kattavasta SIGNAALISINFONIA automaatiojärjestelmästä ja siihen integ- Metson automaatiotoimitus kattaa lai- Automaatiojärjestelmän lisäksi Met- roitavasta energianhallintajärjestelmästä. van kone-, ilmastointi- ja hätäsulkujärjes- son toimitukseen kuuluu suunnittelu, oh- Metso on aiemminkin toimittanut auto- telmät. Järjestelmässä on kaikkiaan noin jelmointi, tehdastestaus, tekninen tuki lai- 34 seatec 2015 tin luokkaa.