seatec 2015 - Page 26

vaatimusten mukaan, koska näillä on ky- tetaan asiakkaallemme kesäkuussa 2016”, ky kuljettaa ja evakuoida suuri määrä ih- Mustamäki kuvailee työn etenemistä. ”Pankkiasioiden hoitaminen on hidastunut, ja laitevalmistajien kanssa on pi- ”Rakentaminen on vaiheistettu siten, dempiä keskusteluita siitä, mikä on mah- Ensimmäisen laivan osalta suunnitte- että ensiksi suunnitellaan ja sitten pikkuhil- dollista ja mikä ei”, toimitusjohtaja Esko lutyö on jo pitkällä, ja suurimmat laitteet, jaa käynnistetään terästuotantoa. Seuraa- Mustamäki kertoo. kuten potkurilaitteet ja moottorit, on tilat- vaksi meille toimitetaan lohkot, jonka jäl- tu. Teräkset on ostettu osittain, mutta te- keen seuraa kölinlasku ja aloitamme run- PIRISTÄÄ TOIMIALAA rästuotanto käynnistyy varsinaisesti mar- gon kokoonpanon.” Mustamäki on kokenut yhteistyön Venä- misiä”, Esko Mustamäki kertoo. EU:n Venäjälle asettamat pakotteet jän suurimman varustamon kanssa erittäin ”Laivan kölinlasku eli ensimmäinen Ukrainan kriisin vuoksi eivät estäneet so- hyväksi. Hänen mielestään Sovcomflot on lohko laitetaan meidän allashalliin kesä- pimuksen syntymistä Sovcomflotin kans- erittäin osaava ja asiantunteva organisaa- kuussa 2015. Vesille lasku tapahtuu vuo- sa, mutta ne vaikuttavat jonkin verran tio, jonka kanssa on helppo toimia. denvaihteessa 2015–2016, ja alus luovu- Arctechin toimintaan. raskuun 2014 aikana Viipurissa. 24 seatec 2015 Sopimus neljästä aluksesta on luon-