seatec 2015 - Page 14

Lounais-Suomessa uskotaan lujasti laivanrakennuksen tulevaisuuteen Tieto Turun telakan toiminnan jatkumisesta toi uutta toivoa meriteollisuuden alihankkijoille telakan lähiseudulla koko lounaisessa Suomessa, aina Rauman ja Uudenkaupungin tienoita myöten. T oimitusjohtaja Harri Putro Uudenkau- OSAAVA VERKOSTO pungin Työvene Oy:stä pitää nyt synty- RAKENTAA LAATUA nyttä Turun telakan omistusratkaisua kai- Kun Turun telakkakauppa oli syyskuus- kin puolin onnistuneena. sa varmistunut, Turun kaupunginjohta- ”On vallan hyvä asia, että epätietoi- ja Aleksi Randell luonnehti uuden telak- suuden aika loppui. Nyt mennään hyvään kayhtiön toiminnan käynnistymisen kuu- suuntaan”, hän sanoo. luvan aluetalouden kannalta merkittävim- Sen lisäksi, että Putro johtaa omaa piin asioihin moneen vuoteen. meriteollisuusyritystään, hän on osaomis- ”On hyvä, että myös Turun kaupun- tajana Rauma Marine Construction -yh- ki uskoo tähän hankkeeseen. Se generoi tiössä. Se perustettiin jatkamaan töitä Rau- uskoa tulevaisuuteen”, Harri Putro arvioi. man telakalla, josta Turun telakan entinen Hänen mukaansa Turun telakan tur- ”Joka tapauksessa Suomessa raken- vaava omistusjärjestely on hyödyksi myös netaan laivoja ammattitaidolla. Turun työn Rauman ja Uudenkaupungin telakoille. laatua ei varmasti tarvitse hävetä.” omistaja STX luopui jo aiemmin. ”Nyt kun meriklusterin yritykset saivat varmistuksen siitä, että toiminta Turus- Töitä riittää kaikille tekijöille. Tulevaisuus näyttää siis lupaavalta. sa jatkuu vielä kauan, ne voivat panostaa ”Suomen osaava meriteollisuuden ”Tietysti asiat ovat osin omissakin kä- lisää omaan toimintaansa. Tietenkin asioi- verkosto on edelleen olemassa. Laivoille sissä. Laivoja on jatkossakin tehtävä hyvin den selkiytyminen on hyvä asia myös tela- on varmastikin kysyntää. Nähtäväksi vain ja laadukkaasti”, Putro muistuttaa. kan itsensä kannalta”, Putro toteaa. jää, millaisiksi markkinahinnat muodostu- ”Tilanne on oikke hyvä, voisi raumalaisittain sanoa.” 12 seatec 2015 vat – siihen asiaan täällä ei voida vaikut- MERJA KIHL taa.” ARI MONONEN