seatec 2015 - Page 41

Maailman merillä offshore-aluksissa suomalaista innovaatiota Uudella tavalla asennetut potkurilaitteet mahdollistavat niiden irrottamisen ja huollon aluksella. R aumalaisella Beacon Finland Oy:llä oli syytä tuntea ylpeyt- potkurilaitetoimittajan välillä. Edellä esiteltyyn sovellukseen liittyen tä kun Samsung Heavy Industryn (SHI) telakka Koreassa las- Beacon Finland on jättänyt useita patenttihakemuksia. ki vesille maailman suurimman kelluvan tuotantoaluksen rungon Keväällä 2013 toimitettiin telakalle Beaconin valmistuttamat 30. marraskuuta 2013. Kyseessä oli kansainvälisen energiayhtiö sulkuluukut varusteineen, sekä lukituslaitteiden koneikot. Syksyl- Shellin Prelude kelluva LNG-nesteytyslaitos. Beacon Finland on ol- lä 2014 toimitettiin myös runkosovitteet. Varsinainen potkurilait- lut vahvasti mukana kehittämässä laivan potkurilaitteiden asen- teiden toimitus tapahtuu 2015. nukseen ja huoltoon liittyvää uutta konseptia. Tarve huoltaa pot- Beacon Finland on myös suunnitellut aluksen sisään nos- kurilaitteet merellä korostuu, kun muistetaan että alus on normaa- tettavia potkurilaitteiden koneistomoduuleja (ns. kanistereita). listi kaukana avomerellä, josta matka telakalle vie monta päivää. Moduulikonseptien kehitystyön tuloksena Beacon Finland toi- Päivien tuotantokatkos tarkoittaa valtavaa tuotannon menetystä. mitti singaporelaiselle Keppel FELS:ille moduuliratkaisun CANDO Alukseen asennettavat kolme potkurilaitetta pitävät aluksen poralaivaan. Ratkaisuun liittyvän keskeisimmän laitteiston toimi- halutussa suunnassa tuulen ja veden virtaukseen nähden. Potku- tus tapahtui kesän 2014 aikana. rilaitteet voidaan nostaa laivan sisälle huoltotoimenpiteitä varten. Beacon Finland Ltd Oy on raumalainen yksityinen suunnitte- Uusi sovellus perustuu ylösnostettavaan runkosovitteeseen sekä lu- ja laskentapalveluja sekä erikoisratkaisuja pääasiassa meriteol- sisältäpäin vesitiiviillä luukuilla suljettavaan huoltokuiluun. Potku- lisuudelle tekevä yritys. Yrityksen erikoisosaamiseen kuuluu meri- rilaitteen ollessa sisään nostettuna, huoltokuilu suljetaan vesitiiviil- teollisuuden erilaiset suunnittelutyöt, lujuus- ja värähtelyanalyy- lä luukuilla ja vesi pumpataan ulos. Tämä on maailman ensimmäi- sit ja -mittaukset. nen tällaisella tekniikalla toteutettu sovellus. Sovelluksen kehitystyö on tehty tiiviinä yhteistyönä SHI:n, Shellin, Beacon Finlandin ja Lisätietoja: www.beaconfinland.com seatec 2015 39