seatec 2014 - Page 45

ajoin”, kertoo Gasumin LNG-liiketoimintayksikön päällikkö Tom- rakentamista joko Inkooseen tai Porvooseen. Terminaali palvelisi my Mattila. Toimitussuunnitelman hyväksyivät myös Turvallisuus- pääasiassa Suomen ja Baltian maiden energiantuotantoa, mut- ja kemikaalivirasto TUKES sekä liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. ta sieltä voitaisiin toimittaa LNG:tä myös merenkulun tarpeisiin. ”Prosessi sujui erittäin hyvin ja voimme hyödyntää saamiam- EU-komissio julkisti lokakuun puolivälissä listan ns. yleisen edun me kokemuksia Rajavartiolaitoksen toimituksissa”, toteaa Mattila. hankkeista, joille komissio myöntää investointitukea unionin energiamarkkinoiden kehittämiseksi. Gasumin Finnfulg LNG-hanke on TERMINAALEJA MERENKULUN TARPEISIIN tällä ns. PCI (Projects of common interest) – listalla. Laivojen LNG-tarpeita palvelemaan tarvitaan rekkakuljetusten lisäksi Suomen rannikolle LNG-terminaaleja satamakaupunkeihin. MITÄ LNG ON? Paitsi laivaliikennettä, LNG-terminaalit voivat palvella myös pai- LNG – Liqufied natural gas on nestemäistä maakaasua. Jäähdyt- kallista teollisuutta, jos paikkakunta ei ole maakaasuputkiverkos- tämällä maakaasua –162 asteessa saadaan LNG:tä. Tuotteen tila- ton piirissä. vuus jää nestemäisenä vain kuudessadasosaan normaaliolotilassa Gasumin suunnitelmat LNG-terminaalin rakentamiseksi ovat pisimmällä Turussa Pansiossa. Pansioon on suunnitteilla noin olevan kaasun tilavuudesta. Ënergiasisällöltään 310 litraa LNG:tä vastaa öljybarrelia (159 l). 30 000 kuutiometrin varastosäiliö. Pansiosta LNG:tä toimitettai- Polttoaineena LNG:llä on samat ominaisuudet kuin maakaa- siin Turun satamaan joko bunkrausaluksilla tai säiliöautoilla. Li- sulla, se on pääosin metaania (CH4). LNG on hajuton, mauton ja säksi Gasum tekee yhteistyötä Tornion ManGa-hankkeen kanssa myrkytön kaasu, joka ei aiheuta korroosiota eikä se ole syövyttä- LNG:n hankintaan liittyen. vä. Se ei sisällä rikkiä, pienhiukkasia tai raskasmetalleja. Mahdol- Suomen hallitus on varannut tälle ja ensi vuodelle yhteensä yli 100 miljoonaa euroa laiva- ja maaliikennettä palvelevan LNG- lisen vuodon sattuessa LNG höyrystyy välittömästi ja haihtuu ilmaan. Näin se ei saastuta merta. infrasturktuurin toteuttamiseen. Tuen avulla on tarkoitus rakentaa rannikolle useita pienemmän kokoluokan terminaaleja. Gasum selvittää myös suuren kokoluokan LNG-terminaalin Lisätietoja: www.gasum.fi seatec 2014 43