seatec 2014 - Page 32

telmiä. Suurin osa asennuksista on tehty Samoilla apajilla Metson ja ABB:n tointijärjestelmän kahteen Sunshine-aluk- edistyneisiin alustyyppeihin kuten risteili- kanssa on myös Wärtsilä, joka toimittaa seen – ja kyseessä on perheyhtiön histo- jöihin. Etenkin Metson järjestelmän kah- neljä hybridipesurijärjestelmää Sunshine- rian suurin tilaus. dennus ja korkea laatu miellyttävät asiak- aluksille. Hankinnan takana on luonnolli- Kojan toimitus sisältää alusten ilmas- kaita, sillä ne takaavat laivan häiriöttömän sesti rikkidirektiivin myötä dramaattisesti tointijärjestelmien perus- ja 3D-suunnitte- ja turvallisen toiminnan. tiukentuvat päästörajat. lun, kaikki ilmastointilaitteet sekä sähkö- Ihka ensimmäinen Metson teknolo- Vuonna 2015 astuvat voimaan tiu- ja automaatiosuunnittelun. Kojan mukaan giaan pohjautuva laiva-automaatiojärjes- kennetut määräykset alusten pakokaa- tilauksen merkittävät komponentit valmis- telmä toimitettiin vuonna 1983, jonka jäl- sujen rikkioksidin pitoisuuksista Itäme- tetaan Jalasjärvellä ja suunnittelutyö teh- keen niitä on toimitettu useisiin satoihin rellä – mutta myös Englannin kanaalis- dään valtaosin Tampereella. laivoihin. sa ja Yhdysvaltain rannikoilla. Tehopesu- Salon Kuusjoella sijaitseva Antti-Teol- reiden myötä Sunshine-laivat voivat pur- lisuus Oy taas toimittaa noin 3 500 laivan- MITÄ ISOT EDELLÄ… jehtia missä mielivät, sillä pesurijärjestel- ovea Quantum-alukselle. Kaikki ovet toi- Lisäksi ABB Vuosaari toimittaa ruoripot- mä varmis XH]0