seatec 2014 - Page 29

wW Leading provider of +358 (0)207 918 300 +358 (0)207 918 380 keen ajoittuvien murtajien uusimista pitäi- mahdollisuuksista ei saisi luopua, puhut- rit, potkurijärjestelmät, hyttimoduulit ja si aikaistaa siten, että tilaukset laitettaisiin tiinpa sitten metsä-, konepaja-, kemian- muut innovaatiot.” käyntiin jo lähivuosina. tai telakkateollisuudesta. Juuri tästä syystä syyskuussa tullut tieto Rauman telakan sulkemisesta on Uo- Työryhmän mielestä jäänmurtajien ”Näissä kaikissa voidaan nostaa ja- uusimisen voisi tehdä samaan aikaan lostusastetta ja jalostusarvoa, luoda aivan koordinoidusti Ruotsin kanssa, ja yhteis- uusia ja vallankumouksellisia innovaatioita työn ohessa varmistettaisiin myös Ruot- ja parantaa tuotekehittelyä. Samalla kun sin jäänmurtajatilausten suuntautuminen kehitämme systemaattisesti uusia alo- Suomalaisen työn ja teollisuuspolitii- Suomeen. tilalle pettymys. ”Näin katoaa yksi laivanrakennuksen tuotekehityslaboratorioista.” ja, kuten nanoteknologiaa, kulttuurivien- kan vahvaksi selkärangaksi entinen pää- Kansanedustaja Kari Uotila koros- tiä, luovia aloja ja bioteknologiaa, täytyy luottamusmies ja telakan johtoryhmän taa, että Suomessa pitäisi pystyä järjestä- myös vanhasta pitää huoli”, Uotila julistaa. henkilöstöedustaja nostaa hyvän ja moti- mään tuotekehittelyssä ja innovaatioissa Vasemmistoliiton työryhmän 29 eh- voituneen henkilöstön. Tämä saadaan ai- tarjouskilpailu, jotta suomalainen osaami- dotusta voidaan Kari Uotilan mukaan ki- kaan ottamalla työntekijät mukaan työ- nen pääsee oikeuksiinsa. Hän on luottavai- teyttää yhden vahvan viestin alle: meri- paikkojen ja koko teollisuusalojen kehit- sella mielellä sen suhteen, että nyt kilpai- teollisuus tarvitsee selviytyäkseen toimi- tämiseen. lutuksessa oleva murtajatilaus tulee Suo- vat telakat. ”Jokaisella ihmisellä pitäisi olla aivo- ”Meidän työryhmämme oli erityisen jenkäyttöoikeus ja -mahdollisuus, työsken- ”Suomessa on rakennettu 60 pro- huolestunut siitä, kun julkisuudessa syntyi teli sitten meriteollisuudessa tai muualla. senttia maailman jäänmurtajista”, hän käsitys, jonka mukaan meriteollisuus säi- Jos ne voidaan tarjota jokaiselle tehtäväs- muistuttaa. lyisi vaikka telakat katoaisivat. Tämä ei pi- tä ja koulutuksesta riippumatta kaikilla ta- dä paikkaansa”, Uotila jyrähtää. soilla, me pärjätään pitkälle”, vasemmis- meen. Lopuksi vasemmistoliiton työryhmä ehdottaa, että hallitus tuo tämän vaalikau- ”Telakat ovat olleet tuotekehitys- den aikana eduskuntaan teollisuuspoliitti- laboratorioita, kun puhutaan meriteolli- sen selonteon. Uotila itse perää selonteol- suudesta ja meriteollisuusklusterista laa- ta sitä, että vahvojen ja perinteisten alojen jemmin. Niissä ovat kehittyneet mootto- toliiton kansanedustaja Kari Uotila hehkuttaa. JARKKO BÖHM seatec 2014 27