seatec 2014 - Page 28

Kuva: Arctech Helsinki Shipyard Vaikka telakoiden kilpailukyky ko- venäläinen arktisen alueen kysyntä ja suo- ryhmän mielestä Suomen pitäisi pyrkiä henisi ja omistajiksi saataisiin aktiivinen malainen jäänmurtajaosaaminen yhteen. saamaan osansa Yhdysvaltojen ja Kana- ja toimintaan sitoutunut taho, eivät asiat Työryhmä näkee varsinkin Koillis- muutu paremmaksi ilman uusia laivara- väylän avautumisessa Euroopan ja Aasian kennusurakoita. Vasemmistoliiton telak- välisille merikuljetuksille paljon potentiaa- ARKTINEN OSAAMINEN KUNNIAAN karyhmä pitää tärkeänä, että valtio teki- lia: suomalaisella telakka- ja meriteollisuu- Uusien tilausten syntymistä pitäisi edes- si kaikkensa uusien tilausten synnyttämi- della olisi paljon tarjottavaa Koillisväylän auttaa myös kotimaan rajojen sisällä. Va- sessä. Varsinkin uusien jäänmurtajien ra- jäänmurtajakapasiteetin lisäämisessä ja sa- semmistoliiton telakkaryhmä esittääkin, kennuttamisessa työryhmä näkee suurta tamainfrastruktuurin kehittämisessä. että Suomen jäänmurtajakaluston uusi- dan uusista laivainvestoinneista. potentiaalia. Tässäkin katseet kääntyvät Uusia tilauksia olisi haettava myös mista aikaistettaisiin. Tänä syksynä tilatta- itään, sillä työryhmän mielessä olisi tuoda lännestä vientiponnisteluiden kautta, ja van jäänmurtajan lisäksi vuoden 2020 jäl- 26 seatec 2014