seatec 2014 - Page 27

Kuva: Vasemmistoliitto tojen polkeminen ja epäterveet valtioiden tukiaiset pystyttäisiin siirtämään historiaan. Samalla pyrittäisiin estämään sotilaallisen puolen laivanhankintojen käyttäminen piilotuen välineenä siviilialusten rakentamisessa. AKTIIVISTA OMISTAJAA HAKEMASSA Vasemmistoliiton telakkaryhmän mukaan olisi järkevää tehdä muutoksia telakoiden omistuspohjaan. Valtion pitäisikin ryhtyä ankkuriomistajaksi telakkateollisuudessa esimerkiksi 30 prosentin omistusosuudella. Vasemmistolle toki suurempikin osuus kelpaisi erittäin hyvin, mutta työryhmä ei silti rummuta enemmistöomistajuuden puolesta. Uotilan mukaan siinä tulisivat vastaan poliittiset realiteetit, joten tavoitetaso asetettiin matalammalle. Mukana olisi joka tapauksessa hyvä olla valtion lisäksi yksityisiä rahoittajia, alihankkijaverkosto, eläkeyhtiöitä, telakkakaupunkeja ja ulkomaisia omistajia. Näiden varaan koottaisiin valtion omistajayhtiö Solidiumin johdolla rahoitus- ja omistuskonsortio. Kansanedustaja Kari Uotila peräänVasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila peräänkuuluttaa sitä, että telakat tarvitsevat selviytyäkseen omistajan, jolla on aktiivinen ote toiminnan kehittämiseen. kuuluttaa sitä, että telakat tarvitsevat selviytyäkseen omistajan, jolla on aktiivinen ote toiminnan kehittämiseen. STX:n on- nusalan tutkimuksen roolia, jota pitäisi tar- siin käyttää myös ympäristötukea ja 100– gelmien osalta hän lähettää pyyhkeitä ny- vittaessa vahvistaa erillisellä rahoituksella. 150 miljoonan euron verran suoraa rahoi- kyiselle omistajalle. Lisäksi varmistettaisiin koulutetun työvoi- tusta, jonka ehtona olisi valtion omistus te- man riittävyys tulevaisuudessa panosta- lakkateollisuudessa. malla telakkateollisuuden ammatilliseen koulutukseen. Innovaatiotukia pitäisi työryhmän ”Korealainen omistaja on ollut liian passiivinen. Tilalle tarvitaan aktiivinen Kari Uotilan mukaan innovaatiotu- omistaja, jolla on uskoa ja valmiutta inves- keakin myönnettäisiin vain tietyin edelly- toida tänne, kehittää tuotantoa, koulut- tyksin. taa, luoda uutta teknologiaa ja niin edelleen”, Uotila vaatii. mielestä kanavoida myös telakoiden ali- ”Jokaisen innovaatiotuen avulla ra- hankkijoille, ja panostusten pitäisi kohdis- kennetun jäänmurtajan pitää sisältää in- Uutta omistuspohjaa voisi työryhmän tua erityisesti clean techin kehittämiseen novaatioita, eikä yhtään murtajaa raken- mielestä edelleen etsiä ulkomailta, ja yk- ja päästöttömien polttoaineratkaisuiden nettaisi vanhan kaavan mukaan. Jokainen si ehdotuksista onkin hakea omistajaa Ve- käyttöönottoon. Jäänmurto-osaamisesta murtaja olisi silloin eräällä tavalla proto- näjältä. pidettäisiin kiinni siten, että valtio turvaisi tyyppi”, kansanedustaja Uotila kuvailee. Aker Arcticin sä