seatec 2014 - Page 26

Kotimainen laivateollisuus on kulkenut kriisistä toiseen viime talvesta lähtien, ja moni taho on pyrkinyt etsimään ratkaisua ongelmiin. Yksi asian ympärille kootuista työryhmistä on ministeri Paavo Arhinmäen asettama vasemmistoliiton telakkateollisuustyöryhmä, jonka uurastuksen punainen lanka on selkeä: meriteollisuutta ei voi olla ilman toimivia telakoita. T yöryhmän työskentely alkoi helmi- kateollisuuden kriisin kautta. Kun Wärtsilä loginen taso ja innovatiivisuus. Suomeen kuussa 2013, ja se julkisti mietintön- Meriteollisuus Oy meni konkurssiin vuon- pitäisikin heidän mielestään luoda tutki- sä tulokset 5. kesäkuuta, jolloin toimenpi- na 1989, Uotila oli henkilöstöpuolelta se mus- ja kehittämistoiminnan konsortio, jo- de-esitykset luovutettiin elinkeinoministeri yhteistyön linkki, jonka kanssa Martin Saa- hon koottaisiin yliopistojen, korkeakoulu- Jan Vapaavuorelle. Neljän kuukauden työs- rikangas sai telakkateollisuuden takaisin jen, tutkimuslaitosten ja yritysten merite- kentelyn jälkeen ryhmällä oli ehdottaa 29 jaloilleen ja uuteen alkuun. Eduskuntaan ollisuusosaaminen. keinoa, joilla turvattaisiin suomalaisen me- hänet valittiin vuonna 1995, ja tätä en- Tavoitteena olisi luoda maailman joh- riteollisuuden säilyminen hengissä. nen takana oli pitkä rupeama muun mu- tava innovaatioympäristö telakkateollisuuden saralla. Työryhmän puheenjohtajana toimi assa pääluottamusmiehenä, varapääluot- vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uo- tamusmiehenä ja monissa muissa luotta- tila, ja toisena puheenjohtajana STX Fin- mustehtävissä telakalla. ”Tällaisen keskittymän voisi tehdä Turkuun. Kaikki osaaminen saataisiin landin Turun telakan työsuojeluvaltuutet- ”Vaikka olen ollut jo pitkään ammat- suunnitelmallisemmin kasaan ja palvele- tu Ari Rajamäki. Ryhmään otettiin jäseniä tipoliitikko, niin silti koen edelleen olevani maan tätä kokonaisuutta”, kansanedus- sekä henkilöstön että poliittiselta taholta, ensin telakkamies ja vasta toisena poliitik- taja Kari Uotila selventää. mutta edustusta oli myös ammattiyhdis- ko”, Uotila naurahtaa. tyksistä ja tutkimuspuolelta. Vasemmistoliiton telakkaryhmän esi- INNOVAATIOTUKEA PUHTAALLE Kansanedustaja Kari Uotilan valinta tyksessä painotetaan, että suomalaisen te- TEKNOLOGIALLE tiimin vetäjäksi oli luontevaa, sillä hänen lakkateollisuuden kilpailukyvyn kannalta Esityksissä korostetaan myös Aalto-yliopis- hyppynsä politiikkaan tapahtui myös telak- tärkeässä asemassa ovat korkea tekno- ton teknillisen korkeakoulun laivanraken- 24 seatec 2014 Kuva: STX Europe Aivoja käyttämällä uuteen nousuun