seatec 2014 - Page 25

naamaan Itämeren suurimpiakin tankke- laiva pystyy tekemään tutkimusta muun Tankkaus ei rajoita tukikohdan sijain- reita ja risteilyaluksia, mikäli ne on saatava muassa Ympäristökeskuksen ja Ilmatie- nin valintaa, koska sekä LNG- että diesel- siirrettyä kauemmas rannikolta esimerkik- teen laitoksen tarpeisiin.” tankkaus pystytään hoitamaan säiliöauto- si karilleajon välttämiseksi. Näin pystytään ehkäisemään onnettomuuksia ennalta.” ”Iso nosturi aluksen peräosassa pystyy toimimaan myös kovan merenkäynnin aikana. Kyseessä on monipuolinen VALVONTAA JA offshore-nosturi, jolla voidaan hilata suu- TUTKIMUSTYÖTÄ ria kuormia laivan peräkannelle.” jen avulla eri paikoissa. ”Tämä on osa liikkuvuuden konseptia”, korostaa Holm. ”Aluksella on paljon uusia ominaisuuksia ja uutta suorituskykyä. Se tuo merkittävän lisäyksen Rajavartiolaitoksen me- Holmin mukaan Turva-aluksen hyvä val- ”Samaten peräkannella on tilaa yh- vontakyky perustuu tehokkaisiin optisiin deksälle 20 jalan merikontille. Niissä voi- valvontavälineisiin, tutkiin sekä vedenalai- daan kuljettaa tietyissä operatiivisissa eri- ”Oikeastaan alus ei korvaa mitään seen valvontakalustoon. koistilanteissa – kuten öljyntorjunnassa – yksittäistä alusta – vastaavanlaista ulko- käytettävää erikoisvälineistöä.” vartiolaivaa ei ole aiemmin ollut käytössä. ”Laiva on rakennettu toimimaan vai- relliseen suorituskykyyn.” Pikemminkin se tulee kolmen muun aluk- keissa oloissa, joten sillä on hyvä vaurionsietokyky. Monia laivan järjestelmiä on LAIVA TANKATAAN sen tilalle. Kun Turva tulee käyttöön, Raja- kahdennettu, joten alus selviää jopa vau- SÄILIÖAUTOISTA vartiolaitos asettaa kolme pienempää Telk- rioituneena. Tämä perustuu sotalaivojen Alus on optimoitu toimimaan Suomen- kä-luokan alusta myyntiin. Tarkoitus on, rakennusperiaatteisiin.” lahden ja Itämeren olosuhteissa. Se toimii että näiden laivojen miehistöt keskitetään pääosin merellä. nyt valmistuvaan suurempaan alukseen”, Aluksessa on myös kaksoispohja sekä kahdennettu konehuone. ”Tukikohta voisi varmaankin olla Hel- Holm tarkentaa. ”Laivassa on jonkin verran meren