seatec 2014 - Page 22

Vartiolaivan rakentaminen alkoi Rauman telakalla lokakuussa 2012. Käynnistysnappia painoi Rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen. R ajavartiolaitos ja STX Finland Oy alle- sitä voidaan käyttää rajaturvallisuuden var- että Rauman telakalla voitiin juhlia aluksen kölinlaskua 25.2.2013. kirjoittivat sopimuksen uudentyyppi- mistamisen ja sotilaallisen maanpuolustuk- sestä ulkovartiolaivasta joulukuussa 2011. sen lisäksi muun muassa ympäristövahin- ”Rajavartiolaitos on tyytyväinen sii- Laivan rakentaminen alkoi Rauman tela- kojen torjuntaan, meripelastukseen sekä hen, että tämä tärkeä alushanke etenee kalla 22.10.2012. erilaisiin vedenalaisiin tehtäviin – itsenäi- suunnitelmien mukaisesti. Valmistuessaan sesti sekä yhdessä muiden viranomaisten alus tulee parantamaan merkittävästi Suo- kanssa. men meripelastuskykyä myös vaikeissa Telakkayhtiö STX Finland Oy:n kannalta uuden ulkovartiolaivan tilaus merkitsi jatkoa pitkäaikaiselle hyvälle yhteistyölle Alukselle tulee myös huomattavan monialaonnettomuuksissa”, kommodori Rajavartiolaitoksen kanssa. Tämä yhteistyö suuri öljyntorjuntakapasiteetti, joten se Jukka Jaakkola Rajavartiolaitoksen esikun- alkoi jo 1980-luvun puolivälissä. parantaa Suomen ja Itämeren alueen me- nasta totesi kölinlaskutilaisuudessa. Koska STX aikoo keskittää lounaisen rellistä öljyntorjuntakykyä. Suomen Ympä- Laivan kaste- ja vesillelaskutilaisuus Suomen alueen telakkatuotantonsa Tur- ristökeskus on ollut tiiviisti mukana laivan pidettiin 2. elokuuta 2013. Siihen saak- kuun, vartiolaiva Turva saattaa jäädä vii- suunnittelussa. ka alus tunnettiin vain ulkovartiolaiva meiseksi Raumalla rakennetuksi STX:n laivatuotannon edustajaksi. Vartiolaiva Turva on suunniteltu si- UVL10:nä. ten, että se pystyy valvomaan merialuetta Laivan nimiehdotuksia saatiin avoi- kaikissa olosuhteissa. Lisäksi Itämeren suo- messa nimiehdotuskilpailussa kaikkiaan MONIPUOLISIA jelun kannalta on tärkeää, että kalusto on 1 358. Rajavartiolaitos valitsi ehdotuksis- KÄYTTÖSOVELLUKSIA kaikissa oloissa toimintavarmaa ja sovel- ta nimen Turva, jolla oli perinteitä ja jon- Monenlaisiin valvonta- ja pelastustehtäviin tuu onnettomuuksien vahinkojen tehok- ka katsottiin kuvaavan hyvin Rajavartiolai- suunniteltu Turva-alus on 96 metriä pitkä kaaseen rajoittamiseen. toksen keskeisiä tehtäviä. Edellinen Turva-niminen vartiolaiva ja 17 metriä leveä. Telakkaa ja alihankkijoita aluksen rakentaminen työllistää 400 SINIVALKOISET VÄRIT rakennettiin 1977. Rajavartiolaitos myi henkilötyövuoden verran. Vartiolaivan rungon rakennustyö eteni sen vuonna 2006. Kun ulkovartiolaiva Turva valmistuu, 20 seatec 2014 vuodenvaihteen 2012–2013 jälkeen siten, Sisäasiainministeri Päivi Räsänen toi-