seatec 2014 - Page 37

Alfa Lavalin vastaus tiukentuviin ympäristövaatimuksiin: Vieraslajit suurin merenkulun aiheuttama ympäristöuhka PureBallast 3.0 L aivat kuljettavat useita miljardeja tonneja painolastivettä pai- hyväksyntä ei vielä riitä, kun valitaan painolastiveden käsittelyjär- kasta toiseen vuosittain. Niiden mukana merialueelta toiseen jestelmää. Tyyppihyväksyntää varten tehtäviä testejä toteutetaan siirtyy salamatkustajana vieraslajeja. Vieraiden eliöiden saatua ja- varsin erilaisissa olosuhteissa ja erilaisilla raakavesillä. Kun eri val- lansijaa uudessa ekosysteemissä tilannetta on vaikea enää korja- mistajien järjestelmien energiankulutuksessa vielä on suuria ero- ta ja käytännössä niistä on lähes mahdotonta päästä eroon, jos avaisuuksia, investointipäätös on kaikkea muuta kuin selvä. Laivo- uuden ekosysteemin olosuhteet suosivat niiden lisääntymistä. Tä- jen rakentajien ja omistajien näkemys kuitenkin on, että herkällä mä on myös Itämeren päivittäinen ongelma. Itämerellä uusiin vieraslaji-invaasioihin ei ole varaa. ITÄMERELLÄ TARVITAAN MOITTEETON ENERGIATEHOKKUUS JA YMPÄRISTÖNSUOJELU PUHDISTUSTULOS AJAVAT MARKKINOITA Alfa Lavalin työ meriluonnon suojelemiseksi vieraslajeilta ulottuu Alfa Lavalissa uskotaan, että säädösmaailman kehitys on paras 2000-luvun alkupuolelle, jolloin se toi markkinoille yhteistyössä vauhdittaja järjestelmien yleistymiselle. Toinen voimakas alan in- Wallenius Waterin kanssa kehitetyn kemikaalittoman ratkaisun vestointeihin vaikuttava tekijä on energiatehokkuuden paranta- painolastivesien puhdistukseen. Alfa Lavalin PureBallast-järjestel- minen. Marine & Diesel -segmentti muodostaa noin 10 % Alfa mä poistaa pieneliöt laivan käyttämästä painolastivedestä ympä- Lavalin tilauskannasta ja suurimmat markkinat ovat Itä- ja Kaak- ristöystävällisesti. Hapettamisteknologiaan perustuva puhdistus kois-Aasiassa. tapahtuu ilman kemikaalipäästöjä. Pieneliöt kuolevat UV-valon synnyttämässä reaktiossa. Alfa Lavalin meriteollisuuden tarjoomaan kuuluvilla tuotteilla puhdistetaan pakokaasua, säiliöitä sekä pilssi- ja painolastivesiä, PureBallast-järjestelmää käytetään samalla kun laiva ottaa tai separoidaan ja suodatetaan voiteluöljyä ja polttoainetta, jäähdy- tyhjentää painolastivettä, se siis puhdistaa veden kahdesti, men- tetään moottoreita ja tuotetaan laivoille makeaa vettä. Noin kol- nen tullen. Järjestelmä ei hidasta täyttöä tai tyhjennystä ja sil- messa neljäsosasta koko maailman aluksista on Alfa Lavalin tuot- lä puhdistettu vesi on kansainv