seatec 2013 - Page 34

kemään myös multispace-ratkaisuja, joi- taa ruoripotkuri- ja sähköjärjestelmät kum- myös erittäin joustavista toiminnoistaan ta aikaisemmin ei ole merellä nähty ruuh- paankin Sunshine-alukseen. Toimitukset – laiva voi esimerkiksi avomerellä olles- kaksi asti. sisältävät tehontuotanto- ja tehonjakelu- saan pyörittää pesureita yksin merivedel- RCCL on vilautellut myös mahdol- järjestelmät ja kaksi 20,5 megawatin ruori- lä, mutta satamassa järjestelmän voi sul- lisuutta ”hiljaiseen ajanviettoon”, joten potkurijärjestelmää, jotka sisältävät muun- kea ja kierrättää jo pesurissa olevaa vet- yhtiössäkin ollaan selvästi jo miettimässä tajat, taajuusmuuttajat ja kaksi ruoripot- tä. Wärtsilässä ollaan luonnollisesti tyyty- vaihtoehtoja karnevaalimeiningille ja täy- kuriyksikköä. väisiä siitä, että korkean profiilin aluksiin sille desibeleille. Toki laivat täytetään edel- Samoilla apajilla on myös Wärtsilä – saadaan Hamworthy-pesurit – tätä kaut- leen paljolti amerikkalaisten eläkeläisten tai oikeammin tammikuussa hankittu ty- ta viesti menee varmasti perille paremmin voimin, joten lapsiperheitä ei voi lähteä täryhtiö Hamworthy, joka valmistaa pako- kuin yksinomaan pienempiä tilauksia ke- kosiskelemaan liikaa. kaasun pesureita ja kaasun käsittelylaittei- räilemällä. Suomessa on harmiteltu sopimuksen ta laivoille. Brittiyritys toimittaa neljä hy- menoa sivu suun ja mm. esitetty teorioi- bridipesurijärjestelmää Sunshine-aluksille. ta, että aggressiivisempi myynti olisi pelas- Hankinnan takana on luonnollises- Wärtsilän laskemien mukaan vuoteen tanut tilanteen. Samalla kuitenkin unoh- ti rikkidirektiivin myötä dramaattisesti tiu- 2015 mennessä yhtee