seatec 2013 - Page 29

Luokittajalle uusia haasteita ITÄMEREN RIKKIKIELLOSTA SAATTAA TULLA MALLI KOKO MAAILMALLE, DNV:SSÄ USKOTAAN Syyskuussa Euroopan parlamentissa hyväksytty rikkidirektiivi tuo muutoksia myös luokittajan toimintaan. Freddy Friberg DNV Suomen ja Baltian maiden johtaja kertoo, että koska Itämeri on ensimmäisiä alueita, joissa rikkidirektiivi astuu voimaan, DNV:n asiantuntijat ovat mukana kehittämässä turvallisia ja käytännöllisiä ratkaisuja, jotka auttavat toimialaa eteenpäin. ”I tämerelle kehitetyt ratkaisut voivat ma vuosi sitten sekä telakat että varusta- ympäristövaikutuksista. Hänen mukaansa hyvinkin toimia mallina muille SECA- mot olivat huolissaan uusista vaatimuksis- DNV:n kaltainen luokittaja on ainutlaatui- alueille ympäri maailman”, Friberg pohtii. ta ja ihmeissään siitä, mitä tuleman pitää. sessa asemassa sen suhteen, että talos- DNV:llä uskotaan, että rikkidirektii- Kaiken takana oli vaatimus, että sa ymmärretään kuinka erilaiset suunnit- vi tulee vaikuttamaan koko toimitusket- aluksen täytyy pystyä pääsemään sata- teluun ja valmistukseen liittyvät elementit juun – ja haasteita riittää seuraavien vuo- maan myös äärimmäisen hädän hetkellä. vaikuttavat energiatehokkuuteen. sien aikana. Erilaisia keinoja on käytettä- Tästä syystä uusiin laivoihin alettiin vaatia ”Tällainen prosessipohjainen lähesty- vissä tiukassa tilanteessa, mutta pyrkimi- propulsioon, ohjaukseen ja energiantuot- mistapa antaa myös omistajille mahdolli- nen tilapäisluontoisiin ja edullisiin hätärat- tamiseen varajärjestelmiä, jotka toimivat suuden hyötyä DNV:n osaamisesta. Meil- kaisuihin voi tulla kalliiksi pitemmän päälle. myös silloin kuin laitteet rikkoutuvat, lai- lä on pitkä historia ja satojen vuosien mit- ”ECA-järjestelmän sisällä voi kui- valla syttyy tulipalo tai joku osastoista täyt- tainen kokemus alalta: pystymme tarjoa- tyy vedellä. maan lisäarvoa ei ainoastaan itse luokitus- tenkin ’navigoida’ myös järkevällä taval- prosessiin vaan myös erilaisten konsultoin- la”, Friberg toteaa ja lisää, että etenkin SRtP-järjestelmään kuuluu myös, et- operaattorien kannattaa tutustua huolel- tä kriisin yllättäessä matkustajien ja mie- la kaikkiin teknisiin ja operatiivisiin vaati- histön hyvinvointi pystytään takaamaan ai- Muuttuvat ajat vaativat myös luo- muksiin. na siihen asti, kun alus saapuu turvallisesti kittajaa pysymään alati valppaana. DNV tipalveluiden muodossa.” satamaan tai kunnes evakuointi on saatu on viime aikoina päässyt tiuhaan kurkis- KATSE HORISONTTIIN kunnialla päätökseen – mikäli evakuointi tamaan tulevaisuuteen, sillä työn alla on Uusia määräyksiä ja vaatimuksia tulee tällä on ylipäänsä tarpeellinen. ollut useampi konseptialus. Työ on vaati- hetkellä kuitenkin sellaista tahtia, että alan Vaikka SRtP sai ensialkuun alalla ai- vaa, mutta samalla erittäin mielenkiintois- kaikilla toimijoilla – suunnittelijoilla, laivan- kaan melkoista kuohuntaa, kaikki haasteet ta, kun eri sidosryhmien kanssa etsitään tekijöillä ja operaattoreilla – on tekemistä on ajan kanssa saatu ratkaistua ja uusi, tur- suuntaviivoja uuden ajan laivanrakenta- pysyä ajan tasalla. Fribergin mukaan tämä- vallisempi toimintamalli on nyt yleisesti hy- miseen. Friberg korostaa, että luokittaja kään ei vielä aivan riitä: on tärkeää pystyä väksytty standardi alalla. ei ikinä kilpaile suunnittelijoiden tai tela- myös ennakoimaan tulevia trendejä. Friberg tosin muistuttaa, että DNV:n koiden kanssa. ”Tässä kohtaa luokituslaitoksilla on luokittamille aluksille nykyistä kaksoispro- ”Toivon todella, että tulemme näke- tärkeä rooli, ja me panostammekin jatku- pulsiota ja ohjausjärjestelmiä on tarjottu mään uusia ja entistä vaikuttavampia äly- vasti tutkimukseen ja innovaatioiden ke- jo 1980-luvun alkupuolella. ratkaisuja, jotka integroivat uutta teknolo- hittämiseen.” Luokittajan tähtäimessä on ”Meidän turvallisuustilastomme to- giaa konseptikehitykseen”, toteaa Friberg ennen kaikkea kaksi asiaa: kehittää pal- distavat, että tämä konsepti myös toimii”, ja lisää, että alan kehityksen vahvin moot- veluja asiakkaiden ja yhteiskunnan riskien Friberg toteaa. tori on edelleen se sama vanha: ”Innovaatiot ovat avainasemassa ja hallintaan ja tinkimätön turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Nykytilanne vertautuu jonkin verran ENERGIATEHOKKUUS ne tulevat