seatec 2013 - Page 22

Valmistuttuaan alus alkaa liikennöidä vesillelaskun jälkeen järjestelmät saadaan SpA -yhtiön omistama ja operoima alus Turku–Ahvenanmaa–Tukholma-reittiä. Pi- kokonaisemmiksi. Asennukset tehdään as- tarvitsi laajoja huolto- ja korjaustöitä. tuudeltaan 218-metrisen risteilylautan ra- teittain, järjestelmä kerrallaan. kentamiseen menee kaikkiaan noin 2 600 henkilötyövuotta. ”Aloitimme asennustyön konepuolen järjestelmistä, jotka olivat keskeisiä lai- Jari Anttila toteaa Castoro Sein huoltotöiden valmistuneen kesäkuussa 2011, edellä aikataulusta. van saamiseksi merelle. Sen jälkeen siirryt- ”Putkenlaskualus oli telakan näkö- ’VIKING GRACEN’ TYÖT tiin vähemmän kriittisiin systeemeihin, ku- kulmasta siinä mielessä erikoinen hanke, ETENEVÄT AIKATAULUSSA ten ilmastointilaitteiden ja erilaisten kansi- että kyseessä oli offshore-alus. Sellaisilla Elokuun 10. päivänä Turun telakalla suori- järjestelmien asennustöihin.” laivoilla on erilaiset vaatimukset kuin muil- tettiin Viking Gracen vesillelasku. ”Viking Graceen asennetaan seuraavaksi laivan kaikki tekniset järjestelmät. Ne ”Laivan rakentaminen etenee aika- la: offshore-teollisuudessa työturvallisuu- taulussa ja alus luovutetaan tilaajalle vuo- den vaatimukset ovat aivan eri tasolla kuin den 2013 alussa”, Anttila vakuuttaa. tavanomaisissa laivoissa”, hän mainitsee. viimeistellään ja niille tehdään käyttöön- Matkustajalaivan rakennustyö on Offshore-aluksen pituus on 152 met- ottotarkastukset. Kaikkiaan tähän menee Anttilan mukaan sujunut hyvin, joskin riä ja leveys 70,5 metriä. Huoltotyöt työllis- useita kuukausia”, STX Finlandin varatoi- uudenlainen polttoainejärjestelmä on tuo- tivät telakalla parhaimmillaan noin 1 000 mitusjohtaja ja Turun telakan johtaja Jari nut töihin omat haasteensa. henkilöä. Seuraavaksi Turun telakalle on tulos- Anttila kertoo. Myös tilojen viimeistelytyöt ovat meneillään. OFFSHORE-ALUS KORJATTIIN sa työn alle saksalaisen TUI Cruises -varus- – LOISTORISTEILIJÄ RAKENTEILLE tamon risteilijän rakennustyö. Tilaus risteilijästä saatiin syyskuussa 2011. Laivan järjestelmäasennukset itse Aikaisemmin Turun telakalla oli työn alla asiassa lähtivät Anttilan mukaan liikkeel- kaasuputkenlaskualus Castoro Sei, joka ra- ”STX Finland vastaa myös risteilya- le jo lohkojen valmisteluvaiheessa, mutta kennettiin Italiassa vuonna 1978. Saipem luksen suunnittelusta. Laivaa on suunni- Lähes 300-metrisen TUI Cruises -varustamon risteilijän rakentaminen alkaa Turussa loppuvuodesta 2012. 20 seatec 2013