seatec 2013 - Page 16

Kuva: STX Europe lut saada tutkittu tieto jalkautettua muille- Seppo Murto nimeääkin palvelu- kin kuin hankkeissa mukana olleille, mut- konseptin Länsi-Suomen Osaamiskeskuk- ta tässä on onnistuttu useiden tilaisuuk- sen suurimmaksi onnistumiseksi ohjelman sien ja seminaarien kautta”, Murto toteaa. aikana. tallin tuotantoteknologia sekä ohutlevyteknologia. ”Nämä toki ovat vain kärkiä. Kaikkien tuotantostudioiden päärooli on tukea ja kehittää alueen yrityksiä. Meidän osaa- Osaamiskeskuksen toiminta painottuu etupäässä toimittajatasolle. Seppo METALLITOIMIALAN VAHVIN misemme painottuu monipuolisesti metal- Murto nostaa esille onnistumiset erityi- KÄRKI RAAHESSA litoimialalle”, Tapio Oikarinen sanoo. sesti laitetoimituksissa. Raahen seudun Osaamiskeskuksella on ve- Ohjelma on Oikarisen mukaan eden- ”Kiina on vetovoimainen kohde kai- tovastuu materiaaleista. Tätä tehtävää to- nyt hyvin. ProMetal-toimijat ovat käynnis- kille suurille toimijoille. Vuoden 2008 ai- teuttaa ProMetal, joka on Nivalasta, Raa- täneet ja tukeneet ohjausryhmätoiminnal- koihin sinne halusivat myös näiden ali- hesta ja Torniosta käsin toimiva metallialan la ohjelmakauden aikana 40:ää hanketta. hankkija-toimittajat. Aloin valmistella pk- tuotantostudioiden muodostama verkos- ”Osaamiskeskusohjelma on ollut toimijoille suunnattua palvelukonseptia, to-osaamiskeskus. jonka avulla he voisivat helpottaa asemansa vakiintumista Kiinassa.” Palvelukonsepti otettiin käyttöön meillä hyvin tärkeä liikkeelle pistävä pyö- Projektipäällikkö Tapio Oikarisella on rä, joka on vaikuttanut Tekes-, EAKR- ja koordinaatiovastuu Raahen seudun Osaa- ESR-hankkeiden käynnistymiseen. Käyn- miskeskuksen toiminnasta. nissä on ollut jatkuvasti erilaisia hankkeita 5–10 miljoonan euron arvosta.” syksyllä 2008, ja sitä kehitetään edelleen Raahessa toimiva Steelpolis huoleh- Finpron Shanghain toimiston kanssa. Kon- tii metalli- ja konepajateollisuuden materi- septin aloitti lähes 30 pk-toimijaa ja viimei- aali- ja liittämistekniikasta. JaloteräsStudio OFFSHORE KUKOISTAA sessä vaiheessa 10 pk-yritystä. Torniossa on ottanut vastuun ruostumat- SATAKUNNASSA ”Se on otettu hyvin vastaan: toimijat tomien terästen, lujien ja kulutusterästen Meriteollisuudenverkostot ja liiketoimin- kokevat sen helpoksi tavaksi lähestyä tätä käytettävyyden edistämisestä. Nivalassa si- taosaaminen joskus hyvinkin vaikeaa prosessia, ja kon- jaitsevassa ELMEStudion toiminnassa pai- ovat pääosaamisalat Satakunnan Osaa- septin kysyntä kasvaa edelleen.” nottuu elektroniikan mekaniikan ja me- miskeskuksen meriklusteriohjelmassa. Li- 14 seatec 2013 sekä offsh ܙK][