seatec 2013 - Page 13

lowattia) ja potkuriteho 13 000 kW. Aluk- muassa arktisten laivojen avovesiominai- nen kysymys. Aikaisemmilla jäänmurtajil- set on suunniteltu toimimaan olosuhteis- suuksien ja propulsiolaitteiden kehitystyö- la ei ollut yhtä hyviä aallokossakulkemiso- sa, joissa voimakkaat merivirrat aiheutta- hön. ”Tämän alan hankkeita tulee varmas- minaisuuksia kuin nykyisillä.” vat jääkenttien liikkumista. Huoltoalukset ti lisää. Myös aluksille asetettavat vaati- Niinpä VTT on tehnyt aluksille avo- pystyvät operoimaan itsenäisesti 1,7 met- mukset kasvavat”, arvioi erikoistutkija Ti- vesikokeita, tyypillisesti noin 3–10 met- rin paksuisessa jäässä. mo Kukkanen VTT Meritekniikasta. rin pituisilla ja pari kolme tonnia painavil- Muillakin Suomen telakoilla on ajan- Aikanaan VTT oli mukana monitoi- la laivamalleilla. Kokeita tehdään yhteistoi- mukaista talvimerenkulun erikoisosaamis- mimurtajien Fennica ja Nordica suunnit- minnassa Aalto-yliopiston kanssa, yhteisis- ta. Esimerkiksi STX Finland Oy:n Rauman telussa. sä laboratoriotiloissa. telakalla on viimeisteltävänä Finferriesin ti- ”Tuolloin itse asiassa kehitettiin ko- Työnjako menee usein niin, että Aal- laama uuden sukupolven maantielautta, ko monitoimimurtajakonsepti. VTT:n lisäk- to-yliopisto tekee perustutkimusta ja VTT joka alkaa liikennöidä vuoden 2013 alussa si työhön osallistuivat silloinen Merenkul- tutkii laivatekniikan kaupallisia sovellus- Korppoo–Houtskari -reitillä. Lautan suun- kuhallitus sekä ILS, ja laivat rakensi nykyi- mahdollisuuksia. nittelussa ja rakentamisessa on kiinnitet- nen STX:n Rauman telakka”, Kukkanen ty erityistä huomiota jäissäkulkemisomi- muistaa. ”Teemme merikelpoisuuskokeiden lisäksi pääasiassa laivan suorituskykyyn liit- paljol- tyviä kokeita, kuten vastus- ja propulsioko- ti kehitystyötä. Tutkimme monitoimimur- keita. Niin ikään testaamme laivojen ohjai- VTT TESTAA JA KEHITTÄÄ tajien merikelpoisuusominaisuuksia ja nii- luominaisuuksia sekä propulsiolaitteita”, MONITOIMIMURTAJIA den käyttäytymistä aallokossa. Alusten on Kukkanen tiivistää. Uuden laivateknologian hankkeissa on pystyttävä toimimaan mitä erilaisimmissa usein mukana myös Teknologian tutki- olosuhteissa.” naisuuksiin. muskeskus VTT, joka on osallistunut muun ”Merenkulkuhallitus johti ”Aallokossa toimiminen on keskei- MERJA KIHL ARI MONONEN seatec 2013 11