seatec 2013 - Page 11

M/S Meri on Itämeren piirissä ensimmäinen Aker Arctic DASTM konseptiin rakennettu kuivalastilaiva, mikä mahdollistaa tämän IA -jääluokan aluksen tehokkaan operoinnin jääolosuhteissa perä edellä. ALUSTEN ON SELVITTÄVÄ ”Itse asiassa napaseutu on vain yksi ”Nämä Kaspianmeren laivat suunni- alue, missä on jäätä. Suurin osa jäissä kul- teltiin Aker Arcticilla Vuosaaressa. Niiden ANKARISSA OLOSUHTEISSA kevista laivoista toimii muilla alueilla”, Kal- piirustukset tarkastettiin Suomessa, mut- Kaljalan mukaan laivan luokitustyön pe- jala muistuttaa. ta itse laivat on rakennettu STX:n telakal- riaatteisiin ei sinänsä kovin paljon vaiku- ”Bureau Veritaksen luokitukseen tu- la Romaniassa. Niinpä laivojen luokitukses- ta se, onko kyseessä jäissä kulkeva vai ta- li äskettäin viisi uutta jäissä kulkevaa lai- ta vastasivat Bureau Veritaksen paikalliset vallinen alus. vaa, jotka toimivat Kaspianmerellä. Siellä tarkastajat Romaniassa.” ”Jotkut monitoimialukset voivat olla on toki hiukan erilaiset olosuhteet, mut- Vuosaaressa on Aker Arcticin laiva- erikoisen muotoisia. Toisaalta, vaikka lai- ta sielläkin laivojen on pystyttävä liikku- laboratorio, missä laivoja suunnitellaan ja va näyttää erilaiselta, niin sen rakennus- maan jäissä.” testataan. Niille myös tehdään jäämalliko- periaatteet ja -säännöt voivat olla paljol- keita. ti samat kuin muillakin aluksilla. Erot ovat Uuden aluksen luokitus lähtee liikkeelle siitä, että ensiksi hyväksytään laivasuunnittelijan laatimat piirustukset. Sen jälkeen työ jatkuu rakennusaikaisella valvonnalla. Usein monitoimialuksia tarvitaan vaikkapa offshore-projektien huoltoaluksiksi. mitoituksessa ja rakenteissa”, hän sanoo. ”Luokituslaitoksilla on omat säännöt ”Offshore-hankkeissa tarvitaan mo- siitä, miten laiva rakennetaan. Ne perus- nenlaisia laivoja, ja offshore-projektit ovat- tuvat kansainvälisiin sääntöihin sekä tie- ”Bureau Veritaksella on 15 piirustus- kin tällä hetkellä kasvava ala. Siellä talou- tyiltä osin eri maiden lippuviranomaisten tenhyväksymiskonttoria eri puolilla maail- den taantuma ei näy samalla tavalla kuin sääntöihin. maa”, Kaljala mainitsee. monilla muilla aloilla”, Kaljala pohtii. ”Tarkastajillamme on pitkä kokemus seatec 2013 9