SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 9

NGÂN HÀNG - 9 B ? ba này th??ng hay ???c nh?c ??n nh? nh?ng khuy?t t?t khi?n cho th? tr??ng m?t tính hi?u qu?, không ??m ???ng ???c các ch?c n?ng v?n c?n thi?t c?a mình. ??i v?i m?t h? th?ng tài chính, v?n ?? thông tin b?t cân x?ng thông tin ?óng vai trò khá quan tr?ng trong vi?c hình thành c?u trúc th? tr??ng và s? hi?u qu? c?a vi?c luân chuy?n v?n t? ng??i ti?t ki?m ??n các doanh nghi?p. ??c bi?t h?n ??i v?i m?t n??c ?ang phát tri?n nh? Vi?t Nam, th? tr??ng tài chính còn ?ang phát tri?n, v?n ?? thông tin b?t cân x?ng và 2 h?u qu? c?a nó là l?a ch?n ??i ngh?ch và r?i ro ??o ??c là nh?ng tác nhân chính ?óng vai trò ngu?n c?n c?a nh?ng b?t ?n và s? ì ?ch. Nh?c l?i m?t chút v? các lí thuy?t, thông tin b?t cân x?ng là hi?n t??ng có s? sai khác, d? bi?t v? m?t thông tin gi?a các ch? th?. Ví d? nh? con n? th??ng n?m rõ h?n v? kh? n?ng hoàn tr? c?a mình so v?i các ch? n?. S? khác bi?t này d?n ??n hai h?u qu? tai h?i là l?a ch?n ??i ngh?ch và r?i ro ??o ??c. Quay tr? l?i ví d? lúc ??u, thông th??ng ng??i có ham mu?n ?i vay m?nh nh?t ?ó là nh?ng ng??i có kh? n?ng hoàn tr? kém nh?t (nhi?u r?i ro nh?t). Vì ng??i cho vay không n?m rõ ???c kh? n?ng tr? n?o c?a t?ng ng??i ?i vay nh? th? nào nên ?? an toàn nh?t ng??i cho vay s? h?n ch? cho vay ho?c áp d?ng m?t m?c lãi su?t cao ?? bù ??p r?i ro có th? g?p ph?i. K?t qu? là không có nhi?u h?p ??ng vay m??n. Hi?n t??ng nh? trên g?i là l?a ch?n ??i ngh?ch và th??ng x?y ra tr??c khi các giao d?ch ???c th?c hi?n. Tr? l?i ví d?, bây gi? g?i s? ng??i ?i vay ???c ???c cho vay. V?n ?? khác n?y sinh ? ?ây là r?t có th? con n? s? tham gia nhi?u ho?t ??ng m?o hi?m, nhi?u r?i ro h?n so v?i quan ?i?m c?a ng??i cho vay. Vi?c này d?n ??n kh? n?ng hoàn tr? th?p và ng??i cho vay d?ng ý ??nh cho vay c?a mình. K?t c?c trên là do r?i ro ??a ??c, nguy c? này ??n sau khi ?ã th?c hi?n giao d?ch. Nh? v?y b? ba này ?ã làm hi?u B?N TIN SCUE S? 1 BÀN V? THÔNG TIN B?T CÂN X?NG, L?A CH?N ??I NGH?CH & R?I RO ??O ??C TRONG H? TH?NG TÀI CHÍNH VI?T NAM qu? c?a th? tr??ng cho vay gi?m xu?ng nghiêm tr?ng. Tr? l?i th?c t? t?i Vi?t Nam. H? th?ng tài chính còn s? khai, ph? thu?c nhi?u vào h? th?ng ngân hàng là nh?ng gì chúng ta có th? th?y khi m?i ti?p c?n. Nh?ng ??c ?i?m này ph?n nào ph?n ánh th?c t? thông tin r?t b?t cân x?ng. Các trung gian tài chính ?óng vài trò là m?t gi?i pháp kh?c ph?c tình tr?ng b?t cân x?ng thông tin và 2 h?u qu? c?a nó trên th? tr??ng tài chính. Tuy nhiên, ?i?u ?ó không có ngh?a là v?n ?? b?t cân x?ng thông tin ?ã ???c g?i quy?t hoàn toàn. Mà có khi ng??c l?i, s? ho?t ??ng c?a các trung gian tài chính r?t có th? không ?t? hi?u qu? t?i ?a do b?t cân x?ng thông tin. Xin ?i?m qua m?t vài th?c tr?ng v? hi?n t??ng b?t cân x?ng thông tin và h?u qu? trong h? th?ng tài chính Vi?t Nam. Ch?t l??ng tín d?ng kém, n? x?u Tình tr?ng b?ng bít, mát cân x?ng thông tin r?t ph? bi?n t?i Vi?t Nam. ?i?u này khi?n kh? n?ng ?ánh giá tín nhi?m tín d?ng không cao, h?u h? ??8n??H?n???0?H?n??8n???8n?\1$xn??1$xn??H?n???????X???n???^K?^B??n?^K?xn?]H??8n?[??8n???xn???1$p?[??p?H0?H?n??8n???8n?\??j[???n???xn?]H?n????n?ZK??H?xn???1??n?H8n???8n?\?n?[??1 ??xn?H?1???X?1?1?[??xn??1$xn?ZH?0?????1$q ??8n??K???xn???xn??H?xn??p?Hxn?H?n?H??n???H1$ZH?^H?xn?????n??B???0?[?8n?[??1 ???[???0???n?[?????^H8n?XH?????X?xn?ZH]X[?8n???0?H8n?H?xn????1????n?]?xn?X???X????0????n???0?Hp?Hxn?H?n?H???8n?ZH1$ZH?^K?1$0??H0?xn?]?????8n?????^p??8n??1$xn??xn?X??n??8n?]H1 ???[??j[???1?0???n?[???^H?xn??H0?[?8n?[??????8n???? ?H?n??H]XK???8n????8n?[???8n?[?????[??1?H1?1?[??8n?[???0???n?[??xn??H8n?[????8n?]1?8n???0???[???[H0??xn?]????8n?????^p??0?8n??1$xn???ZH????j[???