SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 8

8 - V?N ?? KHÁC M?c tiêu là bình ?n th? tr??ng ? Theo Th?ng ??c, nhi?m v? c?a NHNN là bình ?n th? tr??ng ch? không bình ?n giá. Nhi?m v? ?ó là c?a th? tr??ng vàng. ?i?u này h?t s?c m? h?, b?i bình ?n th? tr??ng ?ã bao hàm trong ?ó cái ngh?a là bình ?n giá r?i, vì b?t kì th? tr??ng nào mu?n ?ánh giá s? bình ?n ph?i thông qua ch? s? giá. Và trong nh?ng l?i tuyên b? c?a Th?ng ??c và khi trình bày tr??c Qu?c h?i, m?c ?ích t?t c? m?i ho?t ??ng c?a NHNN v?i th? tr??ng vàng bao g?m: Bình ?n th? tr??ng vàng, ??a giá vàng trong n??c sát v?i giá th? gi?i, t?ng b??c ?óng c?a th? tr??ng buôn bán, ??u c? vàng mi?ng và ??a l??ng vàng d? tr? trong dân vào th? tr??ng v?n. V?y li?u vi?c bán vàng ra c?a NHNN có ph?c v? cho m?c ?ích bình ?n th? tr??ng hay không? Và bình ?n v?i giá nào là h?p lí? Th?ng ??c t?ng tuyên b? giá trong n??c chênh l?ch v?i giá th? gi?i kho?ng 400.000 ??ng/l??ng là h?p lý - ngh?a là có th? coi ?ó là m?c giá th? tr??ng bình ?n. Nh?ng th?c t? qua các phiên ??u th?u, có th? th?y kh? n?ng ??nh giá và d? báo giá vàng c?a ????n?]?8n?[??8n?????n?]?n?\ ??p?1$xn??Hp????1$q?H?p?H????[?1?[??p?H8n???8n?[????0??[??1$p????X?1$xn?[???p?H8n????8n?[??1 ??0???n??]xn??p?1$xn?]H?p?H??H1$p??8n?]?n?ZH?n????n?K???????X?p??]K???1$p??????[???xn??H???$q?H?H?p?H???8n?\1?[??p?H??[??[?1?[??p?H]XH???8n????8n?[???1?????X?1$xn???p?H?1??n?^H?j[???xn???8n????8n?[??8n??H?8n?[?xn?X??p?H1$p??0??p?H8n????8n?[????1??n?^H???1$p????n??H?????8n?[??n?[??xn?X??p?B??????[??n?^H0??H?^H0??????H?n???n???????8n?[?8n?????8n?[???????n??K??n??H?p?H?[??1??n?^K?n?[???n??H?xn??±$xn?X?]^xn?[?????0????8n?ZH0??0??????8n?XH?8n?[?????0?X?0??xn?X?8n??H]XH?????p?H1$xn?? ?8n??1$p??xn??H????^xn?????8n?[?????1$xn????[??xn??H??X??xn???xn??H?p?B??????????8n??? H8n???xn??K??1??n?^H0?xn??Hxn?X?p??B????8n?[?8n????8n?[??p????1$q?H?H???1$xn?]1$q?8n????n???]xn??^H?0??????8n?????K?xn???1$xn?]H8n??H????Zxn?????H?8n?H0?xn?]??xn??H0?\0??8n??8n?[H8n?ZH?8n?H?0???8n??????xn??B?]^xn???xn??1$xn???n?[?1$xn?H?n??H8n????8n?[??????xn???^K?????H1$q?H???8n?X?xn???????0??8n?ZH0?H???p?B??????????8n???1 ???n?]???n??H?p?H8n???xn??K?1$8n??8n?X??n?H???8n?[?8n????8n?[??????xn?]??H??[??0???[??xn??B??xn?]?8n???? ?H]XK????0?????xn??8n?X???B??8n??]xn??0?H8?'?n??H1$p?H?????n??H8n?ZH???x?'K1$Zxn?]Hxn???8n??xn??H?n?[???xn??0?\0???0?[??1??n??H]XK???X??]xn??0?H??H?[??]xn?X?1$p??0?\8n?[????X?1$p??H L? ?B???1$p??8n?]?n?ZK??n?H??H?n??????8n?H???xn???ZH???8n?B??8n?X????p?[H??]xn?]??X?xn??H]xn???????n??8n?ZH?8n????8n?[??????1$q?8n????n?[?0??[?1$p????1*XH]^B?xn?]?[??8?$??n??H?n??H?????n???n???0?^H H???????n???S???QH?n? B??