SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 7

V?N ?? KHÁC - 7 “ Theo Th?ng ??c, nhi?m v? c?a NHNN là bình ?n th? tr??ng ch? không bình ?n giá. Nhi?m v? ?ó là c?a th? tr??ng vàng ” ??U TH?U VÀNG MI?NG L?I HAY H?I ? N gày 28/03/2013, NHNN ?ã chính th?c t? ch?c phiên ??u th?u vàng mi?ng l?n ??u tiên v?i l??ng chào bán 24.000 l??ng. Tr?i qua 12 phiên ??u th?u tính t?i ngày 26/04/2013, NHNN ?ã bán ra th? tr??ng h?n 13 t?n vàng, m?t con s? không h? nh?. Tuy nhiên, vi?c ??u th?u này v?n ?ang ???c d? lu?n ??t ra hàng lo?t câu h?i v? tính hi?u qu? và kh? thi c?a nó. T? khi b?t ??u ??u th?u cho t?i nay, giá vàng trong n??c liên t?c gia t?ng kho?ng cách v?i giá vàng th? gi?i, có khi lên t?i 6.5 tri?u ??ng/l??ng, trong khi t?i th?i ?i?m cu?i tháng 3/2013 thì chênh l?ch ?ó ch? là 2.8 tri?u ??ng/l??ng. V?i vi?c ??u th?u này, th? tr??ng vàng gi? ?ây ?ã có m?t tr?t t? m?i: NHNN là ng??i t? ch?c và là ng??i mua bán cu?i cùng. NHNN ?n ??nh giá vàng và quy?t ??nh kh?i l??ng vàng l?u thông trên th? tr??ng. Các phiên bán ??u th?u s? ???c ti?p t?c t? ch?c, và trong t??ng lai các phiên mua ??u th?u c?ng s? di?n ra. ?ây là mô hình ??c nh?t vô nh?, ch?a t?ng có trong l?ch s? th? gi?i. M?c ?ích c?a NHNN qua các phiên ??u th?u ?ã rõ: Tr??c m?t là t?ng cung cho th? tr??ng vàng v?i hy v?ng là khi có ?? hàng hóa, th? tr??ng s? t? ?i?u ch?nh giá và hy v?ng giá vàng trong n??c s? gi?m g?n v?i giá th? gi?i. Tuy nhiên hy v?ng ?ó d??ng nh? ?ã không thành hi?n th?c. T?ng cung cho th? tr??ng vàng ? V?i m?c giá trung bình 42-43,5 tri?u ??ng/l??ng trong các phiên ??u th?u v?a qua, ??c tính t?ng tr? giá s? vàng mà NHNN tung ra th? tr??ng lên ??n h?n 1.500 t? ??ng, b?ng n?a v?n ?i?u l? c?a m?t NHTM nh?. Các phiên ??u th?u c?a NHNN h?u h?t ??u di?n ra chóng vánh. V?i b?t k? giá nào, k? c? cao h?n giá th? tr??ng, thì s? l??ng trúng th?u v?n chi?m g?n h?t s? vàng chào bán, ch? tr? phiên ??u tiên. Ph?n l?n ng??i mua chính là các NHTM ?ang ch?u áp l?c t?t toán tr?ng thái vàng tr??c th?i h?n 30/06/2013 theo quy ??nh c?a NHNN. B?i v?i ?i?u ki?n mà NHNN ??a ra, trong ?ó t? l? ??t th?u t?i thi?u t? 500 ??n 1.000 B?N TIN SCUE S? 1 l??ng tùy phiên, t??ng ???ng v?i s? v?n t? 20-40 t? ??ng, thì nh?ng doanh nghi?p nh? không th? nào ?? l?c ?? tham gia ??u th?u. Ch? nh?ng NHTM ?ang c?n mua vàng ?? bù ??p tr?ng thái m?i có ?? ti?m l?c ?? tham gia. Do v?y, dù NHNN tung ra s? vàng r?t l?n, thì s? vàng này v?n không ra ???c th? tr??ng mà n?m trong d? tr? c?a các NH ?? chi tr? cho khách hàng. Nh? v?y thì th?c ch?t th? tr??ng vàng không ???c t?ng ngu?n cung nh? NHNN kh?ng ??nh, và giá vàng trong n??c c?ng không thu h?p cách bi?t v?i giá vàng th? gi?i. Nói ?i c?ng ph?i nói l?i, n?u NHNN không t? ch?c nh?ng phiên ??u th?u này, thì khi áp l?c t?t toán tr?ng thái 30/6 ?ang t?i g?n, ch?c h?n các NHTM c?ng ph?i ráo ri?t tìm cách mua vàng trên th? tr??ng, do v?y c?ng s? gây áp l?c c?u lên th? tr??ng và t?t y?u giá vàng c?ng s? ngày càng chênh l?ch. Nh?ng NHNN s? ph?i c?p thêm vàng v?i s? l??ng bao nhiêu n?a ?? ?? cho các NH, con s? này ch?a ai bi?t ???c, vì con s? này không ???c các NH công khai. Và khi ?ã qua th?i h?n t?t toán tr?ng thái, ngu?n c?u có th? coi là ?n ??nh tr? l?i, li?u giá có tr? v? sát giá th? gi?i không, khi mà t? lúc ban hành Ngh? ??nh 24/2012/N?-CP v? kinh doanh vàng mi?ng cho t?i gi?, th? tr??ng vàng v?n ch?a có nhi?u chuy?n bi?n nh? kì v?ng.