SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 6

6 - TH? TR??NG CH?NG KHOÁN Hình 2: ?? th? SSI minh h?a ???ng trung bình Ta có MA50 (Xanh da tr?i), MA100 (Xanh lá cây) và MA200 (??). Vì là trung bình c?a giá trong quá kh?, nên c?ng gi?ng nh? ???ng xu h??ng, ???ng trung bình không th? d? ?oán giá trong t??ng lai. ?ây là các công c? có ?? tr? (?i sau giá) cho nên có kh? n?ng c?ng c? ho?c phá v? các xu h??ng tr??c ?ó. S? ngày tính MA càng dài, ???ng MA càng tho?i. ?? tr? so v?i giá càng cao, song song v?i ?ó là tính linh ??ng so v?i giá càng th?p và tín hiêu càng ch?c ch?n. C?ng t??ng t? nh? ???ng xu h??ng, giao d?ch d?a trên MA c?ng t? các ?i?m phát tín hi?u, m?t tín hi?u càng nh?y thì ph?n ánh bi?n ??ng giá càng nhanh và ?? tin c?y càng th?p. Ví d? ? SSI, ???ng MA50 luôn cho tín hi?u mua/bán (vòng tròn ??) s?m nh?t và MA200 luôn cho tín hi?u tr? nh?t. Tuy nhiên, MA càng nh?y thì tính chính xác th??ng không cao, ??c bi?t trong th? tr??ng Sideway, MA th??ng ??a ra nhi?u tín hi?u nhi?u. Tùy vào m?i kh?u v? ??u t?, m?i c? phi?u, m?i th? tr??ng khác nhau mà m?t nhà ??u t? có th? ch?n cho mình m?t công c? phù h?p. ? ?ây không có công c? t?t nh?t, ch? có phù h?p h?n hay không mà thôi. Suy cho cùng, tính hi?u qu? v?n ph? thu?c vào chính nhà ??u t? ?ó. Vì v?y, khi áp d?ng PTKT vào ??u t?, ?i?u quan tr?ng không ph?i là b?n bi?t công c? ?ó ??n m?c nào, mà là b?n áp d?ng nó nh? th? nào. M?t vài chia s? ??u tiên c?a ng??i vi?t v? PTKT trong phân tích và ??u t? Ch?ng khoán, hy v?ng là b??c kh?i ??u thu?n l?i cho b?n ??c trong vi?c ti?p c?n PTKT. H?n g?p l?i các b?n trong các ph?n sau. Good trade, Take care Nguy?n ? ???[?? H???????n???S???QH?n? B??