SCUE Magazine Số 1 Tháng 5, 2013 - Page 5

TH? TR??NG CH?NG KHOÁN - 5 c?n ph?i tính ??n m?t xác su?t an toàn và ch?p nh?n r?i ro khi d? ?oán là không phù h?p. Không ai có th? nói tr??c t??ng lai ch? b?ng thông tin trong quá kh?. Tuy nhiên nh? có phân tích k? thu?t, kh? n?ng ?oán s ZH?1$[??[?p???n???HXH1$p?[H1$p???1$q?8n???8n?[??8n???n?]?xn?]K???$1?8n?[??H1?8n???H1?8n????xn?]????H?xn??1$xn?????0?0?X??n?Hxn?]??p?B??0????xn??1$xn?[????n??H?p?1$Zxn?]H??H?????1*XH0? ??n??H0?H1$q?8n???H1?8n????p?H???xn?]??n???8n?ZB??X[??8n?]1$xn??0?1$p??H?0?[?0???X?0?0?X??n?B?xn?]?xn??H?Hxn?[?????[??1??n?^N??8n?H???8n???xn??B?$q?8n???8n??H?xn?[??H???0?8n????p?H?xn??H]XH????[????n???0?8n?????H????8n??8n??H?xn?[?X[??8n?ZB??????[??0?[?1$Zxn?]H??H8n?[???H1?8n??????xn?]???n???8n?ZH?X[??8n?]1$xn?????xn????n??H?0?0?H?B???X??8n??? ???n??H?8n???0?X??xn?]?0?X??]H??xn??B?H1?8n??????H????H1?8n????8n?H??? ?1 ?? \?[? K?xn??B????[? H??1$ZH??[?? ?Y]?^JK??n?^H1$Zxn?]H]X[???n?[??8n??1$p??H0??? 1$p???0?[?0???n???8n?ZH?X[?0?X±$xn??H1?8n???1$p??Z[H?Y\?0?HH1?8n?????????H [??Y^JK????H??X??0?1$xn??H1??0?X?0?B?H1?8n???[?0?[??[?? ?K?1$8n??0?H??H1$Zxn?]H??K??0??H8n?H]X[???]1$xn??8n????H 0?? JK???0?? N?1$8n??8n????B??H8n?^K??H?n?[H???H1?8n????xn??H 1$8n?[??]B?8n?\1?[?1$xn?[???8n???H???8n?ZH?X[?8n??K? LLL?? LK\?[?8n?? L?? LKMK? L? 1$0?^H?]H?[?1?[?1$p?^H??8n???K?????[?8n?? K? L?LLK? L????n??H??X??0?0?0?X?8n?H1$[??[?1$p??H1?8n?????S?V?????n???8n?ZH?X[???K8n?H?n?H??[??????0?[??K? LK]XH8n?ZH???1$xn??H0?[?? K? L???[???H???0?[?? K? L??1$0??0??X[?8n???[?H1?8n???[??8n?[????1???1$p??H8n?H0???1$xn???H???1$p???1??n?^H?n??B??8n?H?0??????8n???1$q?8n?[??H1?8n???1$p???n?K?0?0?X???n???S???QH?n? B???n?Hxn?]0???H8n?X??n??H0?X??xn?] ??X??0?0?0?X???0???8n???8n?H?H1$p?????H????1$xn?]1$xn?[??1??????8n??1?8n?[????8n????8n???0??xn?[?????8n??8n??H?B???H0?X??xn?]??????8n???1?1?[??0?[?8n?[??0??0?X??8n?? ?xn?]?H8n????8n?[??1$q?H?H??X?0?[?xn??H0?X??8n?[???0?1$xn??H1??n?H0??1$xn?[??8n?ZH??X?1$Zxn??H0?H?n?H1$p?? ????1$xn??H???xn??H?n?H??H1$q?8n???8n?X?xn???n??H?xn?]B??8n?H??[??0?X??8n?H?0???1$q?[?xn???8n?H8n?XH???1$q?8n?[??H1?8n????$1?8n?[??H1?8n???0?xn?]????8n????????n?H??B??n????8n??H8n?[???8n?]?????1????0??????xn?]?p???8n?Kxn?]????8n?X?????n???ZH8n??H?n??B???X??0?0?0?X?8n??1$p??H0?8n?H?n?H?n????n?H??0?B?8n???n??H1$xn??8n???8n?H?0????0?X?]X[??n??H8n????8n?[????j[??xn?]1$xn??0? ??????8n?ZH0?X?1$xn??1$p????XZ??]?n??K???????8n?ZH?n?H[??xn??H?0?X?8n?ZH?1?H???H0?[?xn??K?1$0??0?xn??H1$Zxn??H?n??H1$q?8n?[??H1?8n????????1$q?8n????n?H?[???n?[????X??????n?H?0?X?xn?]????8n????????n?H^B?$q?8n????8n???1$xn??0?1$q?8n?[???[????? PJK???$1?8n?[???[??????$1?8n?[???[????????xn????n?Hxn?]1$q?8n?[??H1?8n???1?8n?[??8n?XH???0?H?xn????8n??]X[??n??H???8n?ZH0?0?X? ???1??n?^K???8n??????8n????ZH8n????0?X??]H8n??1$xn????[Hxn??H]xn???X[?8n??? ?1$8n??8n?[??8n??1$Zxn?]H1$p?????8n?ZHH??[??8n?[??H8?'1$1?8n?[??[?????1$xn?[???'H [?[??]?\?Y?JK????n?H????8n?X????8n?ZH?xn???0???1$xn?H?n?\?xn?]H8n??????H?xn?? 1$q?[??xn???1???ZH0??n?ZK1$q?8n?[??PB?0?xn?]0?\0?[??[????? 1$q?[??xn???n???????n?[???n?JH?p?H?n??H?8n?????n???8n?ZH?X[??n?[???]K???H8n?B??1?xn?]1$Zxn??H??1$q?8n?[??PML????p?H?n???n?[???[??????n?[???p?H??? L???H?X[?8n?????8n???1$p????0??H???8n??Z[?8n?XH?n?[??1$xn??8n????B??